Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia


Jury

Dr Elż­bieta Za­wadzka — pe­dagog, et­no­graf, kie­rownik ar­ty­styczny fe­sti­walu „Razem we Wspólnej Eu­ropie”.
Ro­bert Glapa — pe­dagog, za­stępca dy­rek­tora Ko­niń­skiego Domu Kul­tury w Ko­ninie.
Be­ne­dykt Frąc­kie­wicz — muzyk, pe­dagog, dy­ry­gent chóru „Be­ne­dic­tinus” w Wup­per­talu.
Bogdan Żurek — re­daktor byłej roz­głośni Radia Wolna Eu­ropa, członek za­rządu Sto­wa­rzy­szenia na rzecz Po­ro­zu­mienia Nie­miecko– Pol­skiego.
Adam De­neka — pe­dagog, muzyk, kie­rownik ze­społu „Ars An­tiqua”.
Józef Obu­chowski — muzyk, pe­dagog, pro­motor pol­skiej kul­tury w Niem­czech.
Na­grody NA­GRODA GRAND PRIX — za­pro­szenie do udziału w Kon­cercie Kuźnia Ta­lentów Mo­na­chium 2008.
Na­groda dy­rek­tora Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach — za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym fe­sti­walu — Kielce 2010.
Na­groda dy­rek­tora Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Pio­senki i Tańca w Ko­ninie — za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym fe­sti­walu Konin 2010
Na­groda Sto­wa­rzy­szenia ZAKR w War­szawie — za­pro­szenie do udziału w warsz­ta­tach wo­kal­nych fe­sti­walu Malwy 2010.
Na­groda Agencji Ar­ty­stycznej Gregor Suchy — za­pro­szenie do udziału w Kon­cercie Fi­na­łowym „Miss Po­lonia Nie­miec 2009

Fi­na­liści V. Po­lo­nij­nego Kon­kursu Pio­senki

Pa­tryk Smo­larek z Koloniipatryk_smolarek

Po­chodzi z Gliwic. Od czwar­tego roku życia jest zwią­zany ze sceną, przez 10 lat tań­czył w Klubu tańca to­wa­rzy­skiego po­myślnie zdo­by­wając ko­lejne klasy ta­neczne. Nie­dawno wydał swój pierwszy sin­giel „Li­ving in ano­ther Word”, do któ­rego po­wstał rów­nież te­le­dysk . Jego naj­większy wy­stęp odbył się w 2006 roku, gdzie pod­czas pa­rady CSD wy­stąpił przed 80-​sięcio ty­sięczną pu­blicz­no­ścią. Re­pre­zen­tując Polskę w in­ter­ne­towym kon­kursie „Home Com­posed Song Con­test 2000″, za utwór wła­snej kom­po­zycji „Od­dajcie im wol­ność” otrzymał I Miejsce, zdo­by­wając tym samym uznanie fanów w całej Eu­ropie . Wy­stąpił w nie­miec­kich eli­mi­na­cjach kon­kursu Eu­ro­wizji, jako sup­port przed gwiazdą — In­grid Pe­ters. Jego au­torska pio­senka wy­ko­ny­wana po polsku „Od­dajcie im wol­ność”, znaj­do­wała sie przez 6 ty­godni na nie­miec­kiej li­ście prze­bojów dla ar­ty­stów nie­zrze­szo­nych. Od kilku lat mieszka w Niem­czech gdzie wraz z ko­legą pro­wadzi małą firmę.

Lidia Bed­narz — z Koloniilidia_bednarz

Uro­dziła się w Ko­ło­brzegu. Mi­łość do mu­zyki od­kryła już jako dziecko, lecz tylko przy­padek sprawił, że się­gnęła po mi­krofon. Lidia przez kilka lat kon­cer­to­wała w Polsce a obecnie z po­wo­dze­niem wy­stę­puje na te­renie Nie­miec. Od 2005 roku jest wo­ka­listką ze­społów co­ve­ro­wych „Ze­ebraa” oraz „Ma­ta­hari” (gra­ją­cych mu­zykę soul, pop, r&b i disco). W roku 2006 do­łą­czyła do ko­lejnej for­macji o na­zwie „ABBA Re­view”, gdzie wciela się w rolę „the girl with golden hair” — Agnethy, śpie­wając naj­większe prze­boje le­gen­darnej grupy ABBA. Współ­pra­cuje z pol­skimi mu­zy­kami kon­cer­tując m.in. w Eu­ro­pej­skim Cen­trum Kul­tury „IGNIS” i Kon­su­lacie Ge­ne­ralnym RP w Kolonii.

Ewa Ka­miński z Norymbergiieva_kaminski

Ewa uro­dziła się w pol­skiej ro­dzinie w No­rym­bergii. Jest na­tu­ralnym ta­lentem, sama pra­cuje nad swoim głosem i do­sko­nali swój warsztat wo­kalny. W swoim szkolnym ze­spole śpie­wała, jako so­listka. Wraz z nim wy­stę­po­wała także na uro­czy­sto­ściach szkol­nych i fe­sty­nach, or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie No­rym­bergii. Wy­stą­piła między in­nymi przed bur­mi­strzem miasta. Jej głos w opinii pro­fe­sjo­na­li­stów cha­rak­te­ry­zuje się nie­zwykłą barwą. W ubie­głym roku zde­cy­do­wała się za­pre­zen­tować swój ta­lent szer­szej pu­blicz­ności. W sierpniu ubie­głego, przy po­mocy przy­ja­ciół z mo­na­chij­skiej ga­zety „Po prostu” zde­cy­do­wała się wydać swoją pierwszą płytę. Obecnie śpiewa po nie­miecku i an­gielsku aw przy­szłości chcia­łaby także śpiewać po polsku.

Iga Mi­ko­łaj­czyk z Monachiumiga_mikolajczuk

Iga swoje dzie­ciń­stwo spę­dziła w Polsce. Uro­dziła się w Gło­gowie, gdzie od 6 roku życia tań­czyła i śpie­wała w Rewii Dzie­cięcej „Graf­fiti”. Wraz ze swoim ze­społem uczest­ni­czyła w pre­sti­żo­wych kon­cer­tach i fe­sti­wa­lach, między in­nymi w Ko­ninie i w Kiel­cach. Ze­spół jest lau­re­atem wielu głów­nych na­gród, między in­nymi na­grody Grand Prix 34 Har­cer­skiego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach. Iga była także uczest­niczką grupy wo­kalnej za­kwa­li­fi­ko­wanej do udziału w fi­nale Dzie­cięcej Eu­ro­wizji Dla Dzieci w War­szawie. Uczest­ni­czyła w warsz­ta­tach ar­ty­stycz­nych i se­sjach na­gra­nio­wych dla mło­dych pol­skich wo­ka­li­stów do­sko­naląc i po­znając taj­niki pracy stu­dyjnej. Od ponad roku jest człon­kiem Mło­dzie­żowej Grupy „Po­lonia” w Mo­na­chium, z którą wy­stę­puje na licz­nych kon­cer­tach nie­miec­kich i polonijnych.

Oliwia Szpet­kowski z Monachiumolivia_szpetkowski

Uro­dziła się w Mo­na­chium, obecnie ma 14 lat. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje się mu­zyką, lubi tań­czyć, śpiewać i grać na gi­tarze. Jest uczen­nicą Theresia-​Gerhardinger-​Gymnasium w Mo­na­chium a w każdą so­botę uczęszcza do Szkoły Pol­skiej Szkoły Pol­skiej im. Jana Pawła II w Mo­na­chium. Bierze udział w przed­sta­wie­niach szkol­nych i im­pre­zach pa­ra­fial­nych. Czte­ro­krotnie uczest­ni­czyła w Fe­sti­walu Pio­senki Pol­skiej przy PMK zdo­by­wając w 2003 roku I. Miejsce a w 2005 roku II Miejsce.

Adam Gryc z Frankfurtuadam_gryc

Uro­dził się w Ka­to­wi­cach. Mając siedem lat przy­je­chał wraz ro­dzi­cami do Nie­miec i za­mieszkał w Zirn­dorfie pod No­rym­bergą. Wraz z roz­po­czę­ciem stu­diów na Uni­wer­sy­tecie w Er­langen od­krył w sobie za­mi­ło­wanie do śpiewu i do ak­tor­stwa i za­czął po­bierać pry­watne lekcje w obu tych przed­mio­tach. Dom Kra­kowski w No­rym­berdze to jedno z wielu miejsc, gdzie miał okazję za­pre­zen­tować się przed polską i nie­miecką pu­blicz­no­ścią. Naj­więcej wy­stępów miał jednak w Mu­sical Com­pany, gdzie był między in­nymi od­twórcą głów­nych ról w mu­si­ca­lach „Josef i jego bracia” i „Dzwonnik z Notre Dame”. Adam sprawdza się na scenie nie tylko jako wo­ka­lista ale rów­nież jako bły­sko­tliwy, dwu­ję­zyczny mo­de­rator. Ostatnio brał udział w wielu pre­sti­żo­wych kon­cer­tach na te­renie Nie­miec, między in­nymi w Ber­linie i w Mo­na­chium. Latem 2009 roku re­pre­zen­to­wała Sto­wa­rzy­szenie Po­lonia na Stu­denckim Fe­sti­walu — Fama 2009 w Kołobrzegu.

Da­niel Biela z Remscheiddaniel_biela

Jest uczniem 12 klasy Roe­ntgen –Gym­na­sium w Rem­scheid. Jak twierdzi, przed dwoma laty za­mienił swoje spor­towe buty na mi­krofon i za­czął śpiewać w pa­ra­fialnym ze­spole mło­dzie­żowym. Z tym ze­społem zdobył I. Miejsce na Fe­sti­walu Pio­senki Re­li­gijnej w Du­is­burgu. Do­dat­kowo wy­stę­puje z mło­dzie­żową grupą popowo-​rockową biorąc udział w pol­skich i nie­miec­kich fe­sty­nach oraz śpie­wając dla przy­ja­ciół. W 2009 roku wziął udział w warsz­ta­tach wo­kal­nych pro­wa­dzo­nych przez wy­bitną polską wo­ka­listkę Gra­żynę Łoba­szewska. Swój ta­lent wo­kalny roz­wija pra­cując pod kie­run­kiem wy­bit­nego mu­zyka i pe­da­goga –Pana Be­ne­dykta Frąc­kie­wicza z Wup­per­talu. Ma dy­stans do swojej mu­zycznej ka­riery a w mu­zyce szuka ra­dości, która jest ode­rwa­niem od stresu dnia codziennego.

Ni­cole Jan­czak z Wuppertalu.

Ni­cole ma 17 lat i jest uczen­nicą 11 klasy Carl– Du­is­berg– Gym­na­sium w Wup­per­talu. Od wcze­snego dzie­ciń­stwa tańczy w po­lo­nijnym ze­spole folk­lo­ry­stycznym i nie­miec­kiej szkole ba­le­towej. Swoje zdol­ności wo­kalne za­częła roz­wijać w wieku 8 lat wy­stę­pując z grupą po­lo­nijną „Wi­sienki”. Swój ta­lent wo­kalny roz­wija pra­cując pod kie­run­kiem wy­bit­nego mu­zyka i pe­da­goga Be­ne­dykta Frąc­kie­wicza z Wup­per­talu. Jest także jedną z wo­ka­li­stek ze­społu wo­kal­nego „Vo­lun­tate Dei”. Ze­spół ozdabia swoimi wy­stę­pami wiele uro­czy­stości pa­ra­fial­nych i po­lo­nij­nych. Wraz z ze­społem zdo­była I. Miejsce na Fe­sti­walu Pio­senki Re­li­gijnej w Du­is­burgu.

La­rissa Bo­rowski z Monachiumlarissa_borowski

Uro­dziła się w Mo­na­chium, jej mama jest Niemką a tata Po­la­kiem. Obecnie uczęszcza do 7 klasy Carl-​Orff Gym­na­sium w Monachium/​Unterschleissheim a do­dat­kowo, w so­boty do Szkoły Pol­skiej przy Misji Ka­to­lic­kiej. Od 5 roku życia śpiewa i tańczy w ze­spole „Po­lonia”, w którym często wy­stę­puje jako so­listka. Chętnie śpiewa za­równo po polsku, jak i po nie­miecku. Wraz z ze­społem Po­lonia brała udział w wielu kon­cer­tach i fe­sti­wa­lach. Wie­lo­krotnie śpie­wała przed mo­na­chij­skim ra­tu­szem, brała udział w uro­czy­sto­ściach otwie­ra­ją­cych „Okto­ber­fest”, wy­stę­po­wała w nie­miec­kich szko­łach i ośrod­kach kul­tury oraz kil­ka­krotnie w Kon­su­lacie Ge­ne­ralnym RP w Mo­na­chium. Trzy­krotnie brała udział w warsz­ta­tach wo­kal­nych na te­renie Polski.

Li­liane Wolf z Osnabrückliliane_wolf

Uro­dziła sie w Geo­rg­sme­rien­hütte. Obecnie uczęszcza do 6 kl. gim­na­zjum w Osna­brück. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje sie mu­zyką, tańcem i sportem (gra w ko­szy­kówkę). Od dwóch lat wy­stę­puje na im­pre­zach dla Po­lonii i śro­do­wiska nie­miec­kiego or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­szenie „Pa­tria”. Wy­stę­po­wała mi. In­nymi: na spo­tka­niach wi­gi­lij­nych, w Do­mach Spo­kojnej Sta­rości, Ty­go­dniach Kul­tury Mię­dzy­na­ro­dowej w Osna­brück i wielu in­nych. Ta­lent dziew­czynki może się roz­wijać dzięki wsparciu i po­mocy Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia „Pa­tria” w Osna­brück i Kon­su­latu Ge­ne­ral­nego w Ham­burgu.
www​.pl​-pa​tria​.de

Maja Saj­kie­wicz z Monachiummaja_sajkiewicz

Maja uro­dziła się w Mo­na­chium. Obecnie uczęszcza do 9 klasy Szkoły Re­alnej. Od 5 lat na­leży do ze­społu „Po­lonia”, w którym oprócz śpiewu i tańca pro­wadzi dwu­ję­zyczną mo­de­rację kon­certów. Wraz ze swoim ze­społem brała udział w wielu kon­cer­tach i fe­sti­wa­lach or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie Nie­miec. Wie­lo­krotnie śpie­wała przed mo­na­chij­skim ra­tu­szem, wy­stę­po­wała na uro­czy­sto­ściach otwie­ra­ją­cych Okto­ber­fest a także w nie­miec­kich szko­łach i ośrod­kach kul­tury i kil­ka­krotnie w Kon­su­lacie Ge­ne­ralnym RPOd wielu lat wy­stę­puje w szkolnym te­atrze. Jej za­in­te­re­so­wania to : ak­tor­stwo, Step i ta­niec brzucha.

Uczestnicy festiwalu 2009

Ze­spół ta­neczny Spinki2 z Rumi

spinkiNa­leży do sekcji ta­necznej Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Rumi. Rok 2009 przy­niósł ze­spo­łowi wiele pre­sti­żo­wych suk­cesów, m.in.: tytuł MI­STRZA POLSKI w ka­te­gorii tańca Mo­dern (for­macji do lat 11). Pod­czas Świa­towej Olim­piady Ta­necznej i jed­no­cze­śnie Mi­strzo­stwach Eu­ropy w Mo­skwie ze­spół zdobył także tytuł MI­STRZA EU­ROPY. Naj­więk­szym suk­cesem było jednak zdo­bycie ty­tułu MI­STRZA ŚWIATA w ka­te­gorii tańca Mo­dern na Mi­strzo­stwach Świata w tańcu Mo­dern i Ba­lecie w Nia­gara Falls (Ka­nada 2009). Cho­re­ografem i tre­nerem ze­społu jest Pani Re­nata Urbanik-​Siwiec, była wie­lo­krotna Mi­strzyni Polski w gim­na­styce ar­ty­stycznej, fi­na­listka Mi­strzostw Świata i Europy.

Mię­dzy­na­ro­dowa Szkoła Ba­le­towa w Bonn — reprezentacja.szk_balet_bonn

Szkoła działa od 1927 roku i jest jedną z naj­star­szych szkół ba­le­to­wych na te­renie Nad­renii i West­falii. W po­łowie lat osiem­dzie­sią­tych przyj­muje nazwę Bal­let­t­schule In­ter­na­tional i roz­po­czyna współ­pracę z Operą w Bonn i in­nymi sce­nami eu­ro­pej­skimi. W chwili obecnej w szkole uczy się ponad 200 uczniów re­kru­tu­ją­cych się 15 róż­nych na­ro­do­wości. Dzieci ćwiczą swoje umie­jęt­ności w ba­lecie kla­sycznym, tańcu no­wo­cze­snym, tańcu jaz­zowym, tańcu cha­rak­te­ry­stycznym i Hip– Hopie. Szkoła ma na swoim koncie ogromną ilość na­gród i wy­róż­nień. Tylko w 2009 roku na Świa­to­wych Mi­strzo­stwach Tańca -„Dance World Cup 2009″ w Jersey otrzy­mała: sześć — pierw­szych, trzy — drugie, pięć — trze­cich i dwie — czwarte Główne Na­grody! Zdo­była także dwie na­grody spe­cjalne za naj­lepszy gru­powy ta­niec kla­syczny oraz za pełen suk­cesów do­robek ar­ty­styczny. Dy­rek­torką szkoły jest Dr. Sha­rareh Meyer www​.bal​let​t​schule​-in​ter​na​tional​-bonn​.de

ODS — Olivia Dance Studio z Radomia.olivia_dance_studio

Ekipa za­ło­żona przez Olivię Lu­ce­darską, spe­cja­li­zu­jąca się w sty­lach kul­tury hi­pho­powej. Ich praw­dziwą pasją jest new style, dan­ce­hall, house, krum­ping, loc­king, pop­ping i break dance. Tan­cerze z Klasą Mi­strzowską nadaną przez Polską Fe­de­rację Tańca. Są zdo­byw­cami naj­wyż­szych na­gród w Hip-​Hopie między in­nymi : Po­lish Cham­pion­ship , World Cham­pion­ship i Eu­ro­pean Cham­pion­ship. Wielu z nich pro­wadzi warsz­taty w Polsce i za gra­nicą. Uczest­niczą w pro­gra­mach te­le­wi­zyj­nych TVP1, TVP2, TV Polsat, TV4, m.in. „Ju­nior Eu­ro­vi­sion Song Con­test”, biorą udział w wielu im­pre­zach es­tra­do­wych i po­ka­zach ta­necz­nych w Polsce i za gra­nicą m.in. Au­strii, Sło­wacji, Niem­czech i Fin­landii. Szkolą się u cho­re­ografów świa­towej klasy t. j.: Peggy Keu­bler, Filip Cze­szyk, Krzysztof Mazur, Piotr Ga­liński, Salah i wielu in­nych. Mo­tywem prze­wodnim w ich życiu i przy­go­dzie z tańcem są słowa… Im­pos­sible Is Nothing!

Kasia Wachnik z Ra­dzynia Podlaskiego.kasia_wachnik2

Kasia ma 15 lat. Od trzech lat śpiewa pod kie­run­kiem pe­da­gogów z Ośrodka Szkolno-​Wychowawczego w Lu­blinie. Dwu­krotnie zo­stała za­kwa­li­fi­ko­wana się do fi­nału „Fe­sti­walu Pio­senki Za­cza­ro­wanej” or­ga­ni­zo­wa­nego przez wy­bitną, polską ak­torkę i dzia­łaczkę Annę Dymną. Celem fe­sti­walu jest wszech­stronna pomoc uta­len­to­wanym wo­kalnie osobom nie­peł­no­sprawnym w za­ist­nieniu na pro­fe­sjo­nalnej scenie mu­zycznej. Fe­stiwal wspie­rają swoim au­to­ry­tetem naj­większe gwiazdy pol­skiej wo­ka­li­styki oraz wy­bitne oso­bi­stości pol­skiego świata kul­tury. W 2009 roku Kasia Wachnik zdo­była na Fe­sti­walu Pio­senki Za­cza­ro­wanej główną na­grodę w ka­te­gorii dzieci do lat 16. Na­groda za­owo­co­wała dal­szymi suk­ce­sami młodej wo­ka­listki, między in­nymi : kon­certem z to­wa­rzy­sze­niem naj­lep­szej w Polsce or­kie­stry dętej w Mielcu i wie­loma wy­róż­nie­niami na in­nych kon­kur­sach i fe­sti­wa­lach. Kasia gra na gi­tarze, kocha teatr i marzy o wy­stępie na scenie te­atru Buffo. www. za​cza​ro​wana​.pl

Studio Tańca Ammerseestudio_tanca_amersee

Studio od 1990 roku pro­wadzi naukę róż­nych stylów ta­necz­nych dla dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych. Szcze­gólny na­cisk kła­dzie się na ca­ło­ściowy pro­gram wy­ko­rzy­stu­jący różne tech­niki i me­tody pracy z ciałem, w szcze­gól­ności: ta­niec mo­dern, yogę, balet i inne. Pod­stawą kształ­cenia jest po­łą­czenie tre­ningu ta­necz­nego (wy­siłku fi­zycz­nego) z tre­nin­giem od­czu­wania czyli in­te­gracji wła­snego ciała ze sferą psychiczną.Kursy no­wo­cze­snych technik ta­necz­nych i cho­re­ote­rapii pro­wadzą między in­nymi: Gün­ther Hene — tan­cerz, pe­dagog i cho­re­ograf. (Dy­plom Wyż­szej Szkoły Mu­zyki i Tańca w Mo­na­chium). Dy­rek­torem Studia tańca jest Chetan Karla Bosak, dy­plo­mo­wana pe­dagog tańca, ba­letu i cho­re­ote­rapii, tre­nerka metod pracy z ciałem, me­dy­tacji i psy­cho­te­rapii ( Dy­plom Wyż­szej Szkoły Mu­zyki i Tańca w Mo­na­chium ). www​.tanz​studio​-am​mersee​.de

Teatr Mu­zyczny „Ju­nior” z Gdyniteatr_junior2

Teatr zo­stał za­ło­żony w 1991 roku przy Te­atrze Mu­zycznym w Gdyni przez Mał­go­rzatę Ryś, obec­nego Kie­row­nika edu­ka­cyj­nego. W za­ję­ciach te­atral­nych bierze udział około 300 osób w wieku od 7 do 25 lat. Celem Ju­niora jest po­sze­rzanie świa­do­mości ar­ty­stycznej wśród dzieci i mło­dzieży, oraz współ­praca nad two­rze­niem spek­takli mu­si­ca­lo­wych i kon­certów o wy­so­kiej ja­kości ar­ty­stycznej. Kil­ku­mie­sięczny wy­siłek dzieci i pe­da­gogów zo­staje uwień­czony spek­ta­klami na scenie Te­atru Mu­zycz­nego w Gdyni. Do tej pory Teatr Mu­zyczny Ju­nior za­pre­zen­tował ogółem 26 spek­takli, w tym 14 spek­takli mu­si­ca­lo­wych na dużej scenie Te­atru Mu­zycz­nego oraz 12 spek­takli na scenie ka­me­ralnej. Oprócz spek­takli or­ga­ni­zo­wane są także warsz­taty edu­ka­cyjne dla dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych, pro­wa­dzone przez wy­bit­nych pol­skich i za­gra­nicz­nych in­struk­torów i pe­da­gogów.

Ka­ta­rzyna Łapaj z Konina.katarzyna_lapaj2

Od czwar­tego roku życia śpiewa w Ko­niń­skim Domu Kul­tury , jej in­struk­torem jest Pani Anna Cie­sielska. Do­dat­kowo tańczy w mi­strzow­skim ze­spole „Rytmix” który pro­wadzi Pani Wie­sława Wolna. Gra także w grupie mu­zycznej „Alibi” i or­kie­strze sym­fo­nicznej. W tym roku ukoń­czyła szkołę mu­zyczną w klasie skrzy­piec. Jest wie­lo­krotną lau­re­atką naj­więk­szych pol­skich i za­gra­nicz­nych fe­sti­wali pio­senki i sied­mio­krotną lau­re­atką Mię­dzy­na­ro­do­wego Dzie­cię­cego Fe­sti­walu Pio­senki i Tańca w Ko­ninie. Zdo­była na nim wszystkie naj­wyższe na­grody: Złoty Aplauz, Brą­zowy Aplauz, kilka wy­róż­nień i na­grodę Spe­cjalną. W 2008 roku otrzy­mała także I Miejsce na Fe­sti­walu Pio­senki Nie­miec­kiej w Ko­ninie. Na­grała wiele pio­senek na płyty w po­znań­skim radio Mer­kury i w Studio M.U.M w Solcu Ku­jaw­skim, m.in: „Chodźcie przed­szko­laki”, Jeszcze trochę i urosnę”, „Jak, gdzie, dla­czego”, „Ko­chajcie mnie” i wiele in­nych. www​.kdk​.konin​.pl Ze­spół Mu­zyki Dawnej

„Ars An­tiqua” z Bierzwnikaars_antiqua

Ze­spół po­wstał w 1989 roku. Kon­cer­tuje za­równo w Polsce i w in­nych kra­jach Eu­ropy, m.in.: we Francji, Por­tu­galii na Li­twie, we Wło­szech, An­glii i Danii. Re­per­tuar ze­społu sta­nowią utwory z okresu śre­dnio­wiecza i ba­roku wy­ko­ny­wane na ko­piach re­ne­san­so­wych fletów po­dłuż­nych. Ze­spół bierze udział w licz­nych kon­cer­tach or­ga­ni­zo­wa­nych m.in. przez Mi­ni­ster­stwo Edu­kacji Na­ro­dowej i Sportu i Kan­ce­larię Pre­miera RP. Wy­stąpił także na Zamku Kró­lew­skim w War­szawie oraz przed spo­tka­niem Pa­pieża Jana Pawła II z de­le­ga­tami Kon­gresu Eu­cha­ry­stycz­nego we Wro­cławiu. Na­grywał dla radia i te­le­wizji fran­cu­skiej, nie­miec­kiej, por­tu­gal­skiej i pol­skiej. Kie­row­ni­kiem ze­społu jest Adam De­neka wy­bitny pe­dagog i ani­mator kul­tury, prezes Sto­wa­rzy­szenia Mi­ło­śników Bierzw­nika — pro­mu­ją­cego uzdol­nioną ar­ty­stycznie mło­dzież z te­renów wiej­skich. Za swoją dzia­łal­ność zo­stał od­zna­czony wie­loma od­zna­cze­niami re­sor­to­wymi i pań­stwo­wymi. www​.bierzwnik​.pl

Szkoła ba­le­towa Ko­rinna Söhn z Monachiumszk_balet_bonn2

Szkoła ba­le­towa Söhn jest naj­starszą szkoła ba­le­tową w Ba­warii, zo­stała za­ło­żona w 1046 roku przez byłą tan­cerkę i ak­torkę Gu­drun Söhn. W 1980 roku szkołę prze­jęła jej córka Ko­rinna Söhn i pro­wadzi ją do chwili obecnej. Ko­rinna Söhn wy­kształ­ciła wielu pro­fe­sjo­nal­nych tan­cerzy, ak­torów i na­uczy­cieli tańca. Szkoła przy­ciąga także wiele dzieci z te­renu Mo­na­chium, które ta­niec trak­tują, jako hobby od­naj­dując w nim ra­dość i za­bawę. Do ostat­nich osią­gnięć szkoły na­leży za­li­czyć zdo­bycie 2 zło­tych me­dali w ka­te­gorii Stepu, Srebr­nych me­dali w ka­te­gorii ba­letu kla­sycz­nego i brą­zo­wych w ka­te­gorii wo­kalno– ta­necznej na Świa­to­wych mi­strzo­stwach ta­necz­nych — „Dance World Cup”- Jersey 2009. www​.ko​rinna​.de

Dzie­cięca Grupa Cyr­kowa z Monachiumdziecieca_grupa_monachium

Grupa zo­stała za­ło­żona w 2001 roku przy pol­skiej Misji Ka­to­lic­kiej w Mo­na­chium. Dzieci ozda­biają swoim ko­lo­rowym i pełnym dy­na­miki pro­gramem liczne uro­czy­stości or­ga­ni­zo­wane przez polską Pa­rafię Mo­na­chium — Neu­per­lach. Swój pro­gram pre­zen­tują także na let­nich fe­sty­nach i uro­czy­sto­ściach or­ga­ni­zo­wa­nych przez in­sty­tucje nie­mieckie. Kie­row­ni­kiem grupy jest dy­plo­mo­wana ar­tystka cyr­kowa — Pani Kry­styna Samp.

Grupa wo­kalna z Mło­dzie­żo­wego Domu Kul­tury w Gdynigr_wokalna_gdynia

Ze­spół wy­stę­puje w skła­dzie: Sara Witen, Ka­ta­rzyna Pieróg, Adam Brusz­nicki, An­drzej Lojtek i Karol Bar­czewski. Wo­ka­liści ze­społu wy­stę­po­wali w wielu te­atrach m.in. Teatr Mu­zyczny i Teatr Miejski w Gdyni, Operze Bał­tyc­kiej w Gdańsku, Klubie Roz­rywki w Bia­łym­stoku. W re­per­tu­arze mają wiele utworów pol­skiej i za­gra­nicznej mu­zyki roz­ryw­kowej. Wo­ka­liści mają na swoim koncie wiele suk­cesów, w roku 2009 za­jęli między in­nymi: I miejsce w II Mię­dzy­na­ro­dowym Fe­sti­walu Pio­senki „Złoty Mi­krofon Radia Jard”, Grand Prix w Ogól­no­pol­skim Fe­sti­walu Pio­senki i Tańca w Kwa­kowie, II miejsce w VII Mię­dzy­na­ro­dowym Fe­sti­walu Pio­senki w Bia­łym­stoku oraz I miejsce w Kon­kursie „Gdańsk mia­stem przy­ja­znym dla nie­peł­no­spraw­nych”. Na­uczy­cielem pra­cowni jest Pan Ma­rian Walentynowicz.

Ze­spół Po­lonia z Monachiumpolonia_monachium

Ze­spół Po­lonia z Mo­na­chium — go­spo­darz fe­sti­walu.
III. Miejsce na Mię­dzy­na­ro­dowym Kon­kursie Folk­lo­ry­stycznym „Bunt tanzt gut” KJR Mün­chen– Tol­l­wood 2009.
Na zdjęciu — Okto­ber­fest 2009

Lidia Bed­narz — z Koloniilidia_bednarz

Uro­dziła się w Ko­ło­brzegu. Mi­łość do mu­zyki od­kryła już jako dziecko, lecz tylko przy­padek sprawił, że się­gnęła po mi­krofon. Lidia przez kilka lat kon­cer­to­wała w Polsce a obecnie z po­wo­dze­niem wy­stę­puje na te­renie Nie­miec. Od 2005 roku jest wo­ka­listką ze­społów co­ve­ro­wych „Ze­ebraa” oraz „Ma­ta­hari” (gra­ją­cych mu­zykę soul, pop, r&b i disco). W roku 2006 do­łą­czyła do ko­lejnej for­macji o na­zwie „ABBA Re­view”, gdzie wciela się w rolę „the girl with golden hair” — Agnethy, śpie­wając naj­większe prze­boje le­gen­darnej grupy ABBA. Współ­pra­cuje z pol­skimi mu­zy­kami kon­cer­tując m.in. w Eu­ro­pej­skim Cen­trum Kul­tury „IGNIS” i Kon­su­lacie Ge­ne­ralnym RP w Kolonii.

Ewa Ka­miński z Norymbergii.eva_kaminski

Ewa uro­dziła się w pol­skiej ro­dzinie w No­rym­bergii. Jest na­tu­ralnym ta­lentem, sama pra­cuje nad swoim głosem i do­sko­nali swój warsztat wo­kalny. W swoim szkolnym ze­spole śpie­wała, jako so­listka. Wraz z nim wy­stę­po­wała także na uro­czy­sto­ściach szkol­nych i fe­sty­nach, or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie No­rym­bergii. Wy­stą­piła między in­nymi przed bur­mi­strzem miasta. Jej głos w opinii pro­fe­sjo­na­li­stów cha­rak­te­ry­zuje się nie­zwykłą barwą. W ubie­głym roku zde­cy­do­wała się za­pre­zen­tować swój ta­lent szer­szej pu­blicz­ności. W sierpniu ubie­głego, przy po­mocy przy­ja­ciół z mo­na­chij­skiej ga­zety „Po prostu” zde­cy­do­wała się wydać swoją pierwszą płytę. Obecnie śpiewa po nie­miecku i an­gielsku aw przy­szłości chcia­łaby także śpiewać po polsku.

Iga Mi­ko­łaj­czyk z Monachiumiga_mikolajczuk

Iga swoje dzie­ciń­stwo spę­dziła w Polsce. Uro­dziła się w Gło­gowie, gdzie od 6 roku życia tań­czyła i śpie­wała w Rewii Dzie­cięcej „Graf­fiti”. Wraz ze swoim ze­społem uczest­ni­czyła w pre­sti­żo­wych kon­cer­tach i fe­sti­wa­lach, między in­nymi w Ko­ninie i w Kiel­cach. Ze­spół jest lau­re­atem wielu głów­nych na­gród, między in­nymi na­grody Grand Prix 34 Har­cer­skiego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach. Iga była także uczest­niczką grupy wo­kalnej za­kwa­li­fi­ko­wanej do udziału w fi­nale Dzie­cięcej Eu­ro­wizji Dla Dzieci w War­szawie. Uczest­ni­czyła w warsz­ta­tach ar­ty­stycz­nych i se­sjach na­gra­nio­wych dla mło­dych pol­skich wo­ka­li­stów do­sko­naląc i po­znając taj­niki pracy stu­dyjnej. Od ponad roku jest człon­kiem Mło­dzie­żowej Grupy „Po­lonia” w Mo­na­chium, z którą wy­stę­puje na licz­nych kon­cer­tach nie­miec­kich i polonijnych.

Oliwia Szpet­kowski z Monachiumolivia_szpetkowski

Uro­dziła się w Mo­na­chium, obecnie ma 14 lat. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje się mu­zyką, lubi tań­czyć, śpiewać i grać na gi­tarze. Jest uczen­nicą Theresia-​Gerhardinger-​Gymnasium w Mo­na­chium a w każdą so­botę uczęszcza do Szkoły Pol­skiej Szkoły Pol­skiej im. Jana Pawła II w Mo­na­chium. Bierze udział w przed­sta­wie­niach szkol­nych i im­pre­zach pa­ra­fial­nych. Czte­ro­krotnie uczest­ni­czyła w Fe­sti­walu Pio­senki Pol­skiej przy PMK zdo­by­wając w 2003 roku I. Miejsce a w 2005 roku II Miejsce.

Adam Gryc z Frankfurtuadam_gryc

Uro­dził się w Ka­to­wi­cach. Mając siedem lat przy­je­chał wraz ro­dzi­cami do Nie­miec i za­mieszkał w Zirn­dorfie pod No­rym­bergą. Wraz z roz­po­czę­ciem stu­diów na Uni­wer­sy­tecie w Er­langen od­krył w sobie za­mi­ło­wanie do śpiewu i do ak­tor­stwa i za­czął po­bierać pry­watne lekcje w obu tych przed­mio­tach. Dom Kra­kowski w No­rym­berdze to jedno z wielu miejsc, gdzie miał okazję za­pre­zen­tować się przed polską i nie­miecką pu­blicz­no­ścią. Naj­więcej wy­stępów miał jednak w Mu­sical Com­pany, gdzie był między in­nymi od­twórcą głów­nych ról w mu­si­ca­lach „Josef i jego bracia” i „Dzwonnik z Notre Dame”. Adam sprawdza się na scenie nie tylko jako wo­ka­lista ale rów­nież jako bły­sko­tliwy, dwu­ję­zyczny mo­de­rator. Ostatnio brał udział w wielu pre­sti­żo­wych kon­cer­tach na te­renie Nie­miec, między in­nymi w Ber­linie i w Mo­na­chium. Latem 2009 roku re­pre­zen­to­wała Sto­wa­rzy­szenie Po­lonia na Stu­denckim Fe­sti­walu — Fama 2009 w Kołobrzegu.

Da­niel Biela z Remscheiddaniel_biela

Jest uczniem 12 klasy Roe­ntgen –Gym­na­sium w Rem­scheid. Jak twierdzi, przed dwoma laty za­mienił swoje spor­towe buty na mi­krofon i za­czął śpiewać w pa­ra­fialnym ze­spole mło­dzie­żowym. Z tym ze­społem zdobył I. Miejsce na Fe­sti­walu Pio­senki Re­li­gijnej w Du­is­burgu. Do­dat­kowo wy­stę­puje z mło­dzie­żową grupą popowo-​rockową biorąc udział w pol­skich i nie­miec­kich fe­sty­nach oraz śpie­wając dla przy­ja­ciół. W 2009 roku wziął udział w warsz­ta­tach wo­kal­nych pro­wa­dzo­nych przez wy­bitną polską wo­ka­listkę Gra­żynę Łoba­szewska. Swój ta­lent wo­kalny roz­wija pra­cując pod kie­run­kiem wy­bit­nego mu­zyka i pe­da­goga –Pana Be­ne­dykta Frąc­kie­wicza z Wup­per­talu. Ma dy­stans do swojej mu­zycznej ka­riery a w mu­zyce szuka ra­dości, która jest ode­rwa­niem od stresu dnia co­dzien­nego. Ni­cole Jan­czak z Wup­per­talu. Ni­cole ma 17 lat i jest uczen­nicą 11 klasy Carl– Du­is­berg– Gym­na­sium w Wup­per­talu. Od wcze­snego dzie­ciń­stwa tańczy w po­lo­nijnym ze­spole folk­lo­ry­stycznym i nie­miec­kiej szkole ba­le­towej. Swoje zdol­ności wo­kalne za­częła roz­wijać w wieku 8 lat wy­stę­pując z grupą po­lo­nijną „Wi­sienki”. Swój ta­lent wo­kalny roz­wija pra­cując pod kie­run­kiem wy­bit­nego mu­zyka i pe­da­goga Be­ne­dykta Frąc­kie­wicza z Wup­per­talu. Jest także jedną z wo­ka­li­stek ze­społu wo­kal­nego „Vo­lun­tate Dei”. Ze­spół ozdabia swoimi wy­stę­pami wiele uro­czy­stości pa­ra­fial­nych i po­lo­nij­nych. Wraz z ze­społem zdo­była I. Miejsce na Fe­sti­walu Pio­senki Re­li­gijnej w Duisburgu.

La­rissa Bo­rowski z Monachiumlarissa_borowski

Uro­dziła się w Mo­na­chium, jej mama jest Niemką a tata Po­la­kiem. Obecnie uczęszcza do 7 klasy Carl-​Orff Gym­na­sium w Monachium/​Unterschleissheim a do­dat­kowo, w so­boty do Szkoły Pol­skiej przy Misji Ka­to­lic­kiej. Od 5 roku życia śpiewa i tańczy w ze­spole „Po­lonia”, w którym często wy­stę­puje jako so­listka. Chętnie śpiewa za­równo po polsku, jak i po nie­miecku. Wraz z ze­społem Po­lonia brała udział w wielu kon­cer­tach i fe­sti­wa­lach. Wie­lo­krotnie śpie­wała przed mo­na­chij­skim ra­tu­szem, brała udział w uro­czy­sto­ściach otwie­ra­ją­cych „Okto­ber­fest”, wy­stę­po­wała w nie­miec­kich szko­łach i ośrod­kach kul­tury oraz kil­ka­krotnie w Kon­su­lacie Ge­ne­ralnym RP w Mo­na­chium. Trzy­krotnie brała udział w warsz­ta­tach wo­kal­nych na te­renie Polski.

Li­liane Wolf z Osnabrückliliane_wolf

Uro­dziła sie w Geo­rg­sme­rien­hütte. Obecnie uczęszcza do 6 kl. gim­na­zjum w Osna­brück. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje sie mu­zyką, tańcem i sportem (gra w ko­szy­kówkę). Od dwóch lat wy­stę­puje na im­pre­zach dla Po­lonii i śro­do­wiska nie­miec­kiego or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­szenie „Pa­tria”. Wy­stę­po­wała mi. In­nymi: na spo­tka­niach wi­gi­lij­nych, w Do­mach Spo­kojnej Sta­rości, Ty­go­dniach Kul­tury Mię­dzy­na­ro­dowej w Osna­brück i wielu in­nych. Ta­lent dziew­czynki może się roz­wijać dzięki wsparciu i po­mocy Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia „Pa­tria” w Osna­brück i Kon­su­latu Ge­ne­ral­nego w Ham­burgu.
www​.pl​-pa​tria​.de

Mo­de­ra­torzy:

moderatorzy
Na­talia Lap­czynski
stu­dentka wy­działu me­dy­cyny z Monachium.
Majka Saj­kie­wicz
uczen­nica X klasy Szkoły śred­niej w Monachium.
Jakub Szpet­kowski
stu­dent wy­działu eko­nomii Uni­wer­sy­tetu w Regensburgu.
Adam Gryc
ab­sol­went wy­działu fi­lo­zofii Uni­wer­sy­tetu w Er­langen, ab­sol­went stu­diów po­dy­plo­mo­wych we Frankfurcie.

Informacja o festiwalu 2009

Kon­certy galowe:

So­bota — 10 paź­dzier­nika, godz. 17.00
Nie­dziela — 11 paź­dzier­nika, godz. 17.00

Pa­tronat ho­no­rowy
Prof. dr Ge­sine Schwan — Peł­no­mocnik rządu nie­miec­kiego d.s. współ­pracy z Polską.
Ma­ciej Pła­żyński — Prze­wod­ni­czący Sto­wa­rzy­szenia Wspól­nota Polska w Warszawie.

Or­ga­ni­zacja : Sto­wa­rzy­szenie Po­lonia e.V. w Mo­na­chium
Pro­jekt i kie­row­nictwo ar­ty­styczne: dr Elż­bieta Zawadzka

Pa­tronat me­dialny

Pro­jekt re­ali­zo­wany dzięki wsparciu Peł­no­moc­nika Rządu Fe­de­ral­nego ds. Kul­tury i Me­diów, na pod­stawie uchwały nie­miec­kiego Bun­de­stagu a także, Fun­dacji Współ­pracy Polsko-​Niemieckiej, Sto­wa­rzy­szenia Wspól­nota Polska w War­szawie i Kan­ce­larii Kraju Związ­ko­wego Bawarii.

Wsparcie festiwalu 2009

Pa­tronat honorowy

Or­ga­ni­zacja: Sto­wa­rzy­szenie Po­lonia e.V. Mo­na­chium
Pro­jekt i kie­row­nictwo ar­ty­styczne: dr Elż­bieta Zawadzka

Pro­jekt re­ali­zo­wany dzięki wsparciu Peł­no­moc­nika Rządu Fe­de­ral­nego ds. Kul­tury i Me­diów, na pod­stawie uchwały nie­miec­kiego Bun­de­stagu a także: Fun­dacji Współ­pracy Polsko-​Niemieckiej, Sto­wa­rzy­szenia Wspól­nota Polska, Se­natu RP i Kan­ce­larii Kraju Związ­ko­wego Bawarii.

wsparcie-loga

Wsparcie

wsparcie-loga2


festiwal-patronat