Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

polonia2010

 

Konkurs Piosenki 2010

 

Finał VI Po­lo­nij­nego Kon­kursu Pio­senki – Mo­na­chium 2010

Li­liana Wolf z Osna­bruku Liliane Wolf 2

Uro­dziła sie w Geo­rg­sme­rien­hütte. Obecnie uczęszcza do 7 klasy gim­na­zjum w Osna­brück. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje sie mu­zyką, tańcem i sportem (gra w ko­szy­kówkę). Od dwóch lat wy­stę­puje na im­pre­zach dla Po­lonii i śro­do­wiska nie­miec­kiego or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­szenie „Pa­tria”. Wy­stę­po­wała mi. in­nymi: na spo­tka­niach wi­gi­lij­nych, w Do­mach Spo­kojnej Sta­rości, Ty­go­dniach Kul­tury Mię­dzy­na­ro­dowej w Osna­brück i wielu in­nych. Obecnie Li­liane roz­wija swój ta­lent pod okiem po­lo­nijnej wo­ka­listki i in­struk­torki śpiewu Lidii Bed­narz. W 2010 roku wy­stą­piła na kon­kursie Ka­raoke Con­test w Osna­brück, na którym zdo­była I Miejsce. Wy­graną była cenna na­groda, jaką jest na­granie wła­snej płyty w pro­fe­sjo­nalnym Studiu Na­grań. Li­niana bierze udział w wielu warsz­ta­tach wo­kal­nych i kon­cer­tach or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie Polski i Niemiec.

We­ro­nika Slowik z Mön­chen­glad­bach Weronika 2

We­ro­nika uro­dziła się w Niem­czech. Przez wiele lat była uczen­nicą szkoły pod­sta­wowej i gim­na­zjum o pro­filu ma­te­ma­tycznym w Mön­chen­glad­bach. Rów­no­legle uczęsz­czała do szkoły ba­le­towej i mu­zycznej, gdzie po­bie­rała lekcje gry na skrzyp­cach. Od wcze­snego dzie­ciń­stwa in­te­re­suje się mu­zyką i tańcem. W swoim gim­na­zjum śpie­wała w chórze i grała w szkolnej or­kie­strze. Ostatnio pró­buje swoich sił, jako wokalistka.

 

Amanda Husak z MonachiumAmanda Husak

Swoje za­mi­ło­wanie do śpiewu Amanda od­kryła we wcze­snym dzie­ciń­stwie, biorąc udział w przed­sta­wie­niach i kon­cer­tach szkol­nych. Obecnie jest uczen­nicą Szkoły Re­alnej w Mo­na­chium. Od 8 roku życia po­biera lekcję skrzy­piec. Sa­mo­dzielnie pra­cuje nad swoim ta­lentem wo­kalnym a wy­stęp na fe­sti­walu bę­dzie jej de­biutem scenicznym.

Eliza Co­newa z Mo­na­chiumEliza Conewa

Eliza uro­dziła sie w Polsce. Mając 11 mie­sięcy przy­je­chała z ro­dzi­cami do Nie­miec i za­miesz­kała w Mo­na­chium. W wieku 8 lat za­częła po­bierać lekcje ba­letu a na­stępnie lekcje gry na pia­ninie. Od ośmiu lat uczęszcza do mo­na­chij­skiej szkoły tańca, z którą zdo­bywa naj­wyższe na­grody w ka­te­gorii Hip-Hopu.Mając 10 lat po raz pierwszy za­śpie­wała na Fe­sti­walu Pio­senki Dzie­cięcej w Mo­na­chium, gdzie zdo­była drugie miejsce. W roku 2005, na tym samym fe­sti­walu za­jęła pierwsze miejsce za wy­ko­nanie pio­senki z re­per­tuaru Magdy Famme. Kil­ka­krotnie wy­stę­po­wała z ze­społem „Re­demptor” na kon­cer­tach or­ga­ni­zo­wa­nych przy Pol­skiej Misji Ka­to­lic­kiej w Niem­czech. Na IV. Po­lo­nijnym Kon­kursie Pio­senki Pol­skiej — Mo­na­chium 2008 zo­stała wy­róż­niona na­groda dla mło­dych wo­ka­li­stów po­lo­nij­nych a w li­sto­pa­dzie wy­stą­piła na pre­sti­żowym kon­cercie „Kuźnia Talentów”.

Eva Ka­minski z No­rym­bergiiEwa Kaminski

Ewa uro­dziła się w pol­skiej ro­dzinie w No­rym­bergii. Jest na­tu­ralnym ta­lentem, sama pra­cuje nad swoim głosem i do­sko­nali swój warsztat wo­kalny. W swoim szkolnym ze­spole śpie­wała, jako so­listka. Wraz z ze­społem wy­stę­po­wała na licz­nych uro­czy­sto­ściach szkol­nych i fe­sty­nach or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie No­rym­bergii. Wy­stą­piła między in­nymi przed bur­mi­strzem miasta. W opinii pro­fe­sjo­na­li­stów ma nie­zwykły gls cha­rak­te­ry­zu­jący się cie­kawą barwą. Przed kil­koma laty Ewa zde­cy­do­wała się za­pre­zen­tować swój ta­lent szer­szej pu­blicz­ności. W 2007 roku ubie­głego, przy po­mocy przy­ja­ciół z mo­na­chij­skiej ga­zety „Po prostu” zde­cy­do­wała się wydać swoją pierwszą płytę. Obecnie śpiewa po nie­miecku i an­gielsku czę­ściej także coraz czę­ściej po polsku. Jej ulu­bio­nymi wo­ka­list­kami są Grzesz­czak i Iwona Węgrowska.

 

Sylwia-?Maria Szar­mach z ReutlingenSylwia Szarmach

Sylwia uro­dziła się w Gdańsku, i tam spę­dziła wczesne dzie­ciń­stwo. Los sprawił, że w 1998 roku wy­je­chała do Nie­miec i za­miesz­kała w Reu­tlingen. Od pięt­na­stego roku życia jest zwią­zana je­stem ze sceną, którą kocha i bez której nie wy­obraża sobie życia. Obecnie pra­cuje, jako za­wo­dowa mo­delka i sty­listka. Przy­padek sprawił, że agencja mo­delek, z którą współ­pra­cuje do­strzegła jej ta­lent wo­kalny i po­pro­siła o wy­stęp na jednym z po­kazów. Od tej pory Sylwia śpiewa na róż­nych kon­cer­tach, po­ka­zach mody i ga­lach. W mię­dzy­czasie sa­mo­dzielnie pra­cuje nad swoim głosem. Mimo ukoń­czo­nych stu­diów na kie­runku za­rzą­dzanie i mar­ke­ting, to wła­śnie scena jest jej praw­dziwą pasją. Chętnie śpiewa w ję­zyku nie­mieckim, pol­skim, i wło­skim.

 

Marta Po­tempa z Ko­loniiMarta Potempa

Marta jest polsko– nie­miecką wo­ka­listką i au­torką tek­stów pio­senek. Wy­cho­wy­wała się w Ty­chach, mając 4 lata prze­pro­wa­dziła się z ro­dzi­cami do ro­dziny w Niem­czech. Od dzie­ciń­stwa kom­po­no­wała pio­senki na syn­te­ty­za­torze swo­jego taty. W wieku 10 lat za­częła uczęsz­czać na lekcje for­te­pianu do Szkoły Mu­zycznej Carl-?Stamitz w Ko­lonii. Po stu­diach pe­da­go­gicz­nych na kie­runku mu­zyka i język fran­cuski ukoń­czyła także Wyższą Szkołę Mu­zyki i Tańca w Ko­lonii. Obecnie jest dy­plo­mo­wanym pe­da­go­giem mu­zycznym w kie­runku Jazz, Pop i Rock. W mię­dzy­czasie brała udział w licz­nych pro­jek­tach mu­zycz­nych w ta­kich sty­lach, tak jak Classic, Jazz, Pop, Rock, Drum n´Base, Reggea, Folk, Chan­sons, House, Latin i Mu­sical. Martha jest wszech­stronna : śpiewa, gra, kom­po­nuje i tańczy. Swoje mu­zyczne pasje re­ali­zuje w ję­zyku pol­skim, nie­mieckim, an­giel­skim, fran­cu­skim, por­tu­gal­skim, wło­skim, he­braj­skim i ga­lij­skim. Jak twierdzi mu­zyka jest sensem jej eg­zy­stencji, po­maga od­krywać sens i treść życia a także wspo­magać własny rozwój.

 

Uczestnicy festiwalu 2010

Fa­bryka Tańca IDOL z Ra­domiaIdol 1

Skład grupy tworzą czo­łowi tan­cerze Eu­ropy w tańcu Hip-?Hop, zdo­bywcy zło­tych srebr­nych i brą­zo­wych me­dali na naj­więk­szych kon­ku­rach ta­necz­nych. Mi­strzowie Polski, vice Mi­strzowie Eu­ropy i fi­na­liści Mi­strzostw Świata w Hip-?Hop i Syn­chro Dance. Praw­dziwą perłą grupy jest Maks Woj­to­wicz, ak­tu­alny mistrz Polski w Hip-?Hopie, (kat?.do lat 11), zdo­bywca 4 miejsca na Mi­strzo­stwach Eu­ropy w Am­ster­damie. Zo­stał także za­pro­szony do udziału w pro­gramie Mam Ta­lent 2010. Za­ło­ży­cielem Fa­bryki Tańca IDOL jest Jakub Pan­kowski, tan­cerz mię­dzy­na­ro­dowej klasy ta­necznej „S”, dy­plo­mo­wany cho­re­ograf i na­uczy­ciel tańca, sę­dzia I. ka­te­gorii, były aka­de­micki vice Mistrz Polski. Wy­stę­pował z naj­więk­szymi gwiaz­dami pol­skiej es­trady, ta­kimi jak: Ma­ryla Ro­do­wicz, Per­fect, IRA, Ka­ta­rzyna Gro­niec, Wilki. Jest on także dyrek­torem ar­ty­stycznym Pu­charu Polski w tańcu Hip-?Hop i or­ga­ni­za­torem kra­jo­wych mi­strzostw Polski w Break Dance, Belly Dance, Syn­chro Dance, Tap Dance.

www.ta­niec.radom.pl

Grupa ta­neczna Toxic z ”Tiger Dance Com­pany” w Monachium

Toxic2

Cie­sząca się obecnie ogromną po­pu­lar­no­ścią w Niem­czech grupa ta­neczna TOXIC zo­stała za­ło­żona w 2003 roku. Od tego mo­mentu osią­gnęła wszelkie moż­liwe ty­tuły w tańcu Hip-?Hop. Zdo­była między in­nymi: Mi­strzo­stwo Nie­miec w ka­te­gorii For­ma­tion Dance i Small Group oraz dwu­krotnie tytuł Mi­strza Eu­ropy, w 20082009 roku. Za pro­jekt ta­neczny re­ali­zo­wany dla MTV2009 roku, w którym wzięło udział 300 osób, grupa otrzy­mała tytuł Mi­strza Świata w ka­te­gorii Pro­duc­tion Show­dance. Tan­cerze ”Tiger Dance Com­pany” uczest­niczą w licz­nych kon­cer­tach, se­sjach zdję­cio­wych, tur­nie­jach i po­ka­zach. Swój wy­soki po­ziom za­wdzię­czają ogrom­nemu wy­sił­kowi i cięż­kiej pracy. Za­ło­ży­cielką szkoły jest pro­fe­sjo­nalna tan­cerka i cho­re­ograf Tiger. Mając 4 lata za­częła tań­czyć balet a na­stępnie prze­szła na pro­fe­sjo­nalny ta­niec la­ty­no­ame­ry­kański, Hip-?Hop, Show­dance, Jazz– Mo­dern, Di­sco­dance, ak­tor­stwo i śpiew. Jak twierdzi ta­niec jest dla niej po­wie­trzem, którym od­dycha, ję­zy­kiem ciała, który chętnie prze­ka­zuje innym lu­dziom. Tiger tań­czyła między in­nymi dla MTV, Eu­ro­pean Music Awards (w 20072009),TV Total, Bravo Show, The Dome, Sha­kira itp.

www?.ti?gers?-com?pany?.de www?.mis?stigger?.de

Ka­ro­lina Sawka ze Szczecina Karolina+Sawka+2

Ka­ro­lina mieszka w Szcze­cinie, ma 17 lat, chodzi do Li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego, do klasy o pro­filu psy­cho­lo­gicznym. Jest pod­opieczną Fun­dacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Jej przy­goda z Za­cza­ro­wana Pio­senką za­częła się w 2005 roku i trwa do dziś. W pierw­szej edycji Fe­sti­walu Za­cza­ro­wanej Pio­senki w Kra­kowie miała za­szczyt śpiewać z Pawłem Ku­kizem, w dru­giej – z Ju­styna Stecz­kowską, a w trze­ciej z Kasią No­sowską i tę edycję wy­grała (w ka­te­gorii dzieci do lat 16). Ka­ro­lina jest dumna z tego, że mogła po­znać oso­bi­ście Panią Annę Dymną – wspa­niałą polską ak­torkę i wiel­kiego przy­ja­ciela osób nie­peł­no­spraw­nych – oraz z tego, iż na­leży do cu­downej Za­cza­ro­wanej Ro­dziny. Śpie­wanie jest jej pasją od dzieciństwa.

Wy­stę­po­wała między innymi:

  • - w Par­la­mencie Eu­ro­pej­skim w Brukseli;
  • - w Pa­łacu Pre­zy­denckim w Warszawie;
  • - dla Po­lonii Au­stra­lij­skiej w Perth;
  • - w Radiu Kraków;
  • - w Za­ko­panem – kon­certy z góralami.

We wrze­śniu 2008 roku Ka­ro­lina od­była po­dróż życia. Zo­stała za­pro­szona przez polską żeglarkę Na­taszę Caban na Wyspy Ko­ko­sowe, le­żące na Oce­anie In­dyj­skim, koło Au­stralii. Pod­czas tej dwu­ty­go­dniowej wy­prawy Ka­ro­lina zwie­dziła Sin­gapur, po­znała wspa­nia­łych ludzi w Au­stralii oraz spę­dziła nie­za­po­mniany ty­dzień na jachcie Na­taszy Caban, żeglując po Ar­chi­pe­lagu Wysp Kokosowych.Karolina jest hu­ma­nistką, pisze wiersze i opo­wia­dania. W przy­szłości chcia­łaby stu­diować fi­lo­logię polską i zo­stać dzien­ni­karką radiową.

www?.za?cza?ro?wana?.pl

Ola Be­tańska z WarszawyOla Betanska1

Ola uro­dziła się w War­szawie, obecnie ma 10 lat. Od trze­ciego roku życia wy­stę­po­wała w po­pu­larnym pro­gramie te­le­wi­zyjnym dla dzieci i mło­dzieży „51015” — TVP1. W 2005 r. za­in­spi­ro­wana przez osoby współ­pra­cu­jące z tym pro­gramem roz­po­częła przy­go­to­wania do pierw­szego kon­kursu wo­kal­nego „Wy­graj Sukces” w Tar­no­brzegu, gdzie zdo­była wy­róż­nienie. W la­tach 20072010 brała udział w licz­nych kon­kur­sach za­gra­nicz­nych. Re­pre­zen­to­wała Polskę na „Sło­wiań­skim Ba­zarze” w Wi­tebsku (2008), „Ver­di­note” we Wło­szech (2008), a ostatnio na Mię­dzy­na­ro­dowym Fe­sti­walu w Banja Luce i wielu in­nych. W Polsce wy­śpie­wała Pierwsze Miejsca na naj­więk­szych fe­sti­wa­lach i kon­kur­sach dla dzieci, między in­nymi w Ko­ninie (2008), „Mu­szelki Wi­gier” w Su­wał­kach (20082009 rok), i w Kra­kowie w kon­kursie „Tę­czowe Pio­senki Jana Woj­daka” (2008). W 2009 roku otrzy­mała na­grodę Grand Prix na naj­więk­szym kon­kursie wo­kalnym dla dzieci i mło­dzieży — „Wy­graj Sukces”. Pol­skim dzie­ciom jest do­brze znana z pro­gramów te­le­wi­zyj­nych „Od przed­szkola do Opola”, „Prze­bo­jowe dzieci”, „Bu­dzik”, „Po­dróże i wy­prawy”. Obecnie jest uczen­nicą w klasie skrzy­piec Szkoły Mu­zycznej w War­szawie. Od 2007 r. pró­buje także swoich sił jako ak­torka. Za­grała w zna­nych se­ria­lach „Ple­bania”, „Klan”, epizod w filmie Lejdis, a w ostatnim czasie wciela się w jedną z głów­nych ról w nowym se­rialu „Duch w dom”.

www.olabetanska.za?.pl

Ze­spół Pieśni i Tańca Ty­szanie Tyszanie 3

Ze­spół Piesni i Tańca „Ty­szanie” zo­stał za­ło­żony w 1998 roku. Ze­spół może się roz­wijać dzięki wsparciu Mło­dzie­żo­wego Domu Kul­tury w Ty­chach. Jego kie­row­ni­kiem i za­ło­ży­cielem jest wy­bitna in­struktor i pe­dagog Pani Maria Ław­ni­czek. Człon­kami ze­społu są uczniowie szkół śred­nich i stu­denci. Ze­spół „Ty­szanie” wie­lo­krotnie brał udział w licz­nych kon­cer­tach za­gra­nicz­nych, między in­nymi we Francji i na Ukra­inie. W Polsce wy­stę­pował na kon­cer­tach or­ga­ni­zo­wa­nych w Sali Sejmu Ślą­skiego w Ka­to­wi­cach i Domu Mu­zyki i Tańca w Za­brzu. „Ty­szanie” mają w swoim re­per­tu­arze między in­nymi: pieśni po­wstańców gór­no­ślą­skich, le­gio­nowe i pa­trio­tyczne a także tańce: cie­szyń­skie, żywieckie, be­skidzkie, kra­ko­wiaków wschod­nich i tańce narodowe.

www.ty­szanie.yoyo?.pl

Clara Büsel z Er­dingu Klara Buessel

Clara mieszka w Er­dingu, obecnie ma 10 lat. Od czwar­tego roku życia po­biera lekcje skrzy­piec u swojej Mamy, Ulli Büsel. W la­tach 2008, 20092010 zdo­była pierwsze miejsca w re­gio­nalnym kon­kursie „Ju­gend Mu­si­ziert. Wraz ze swoją sio­strą So­phie ( for­te­pian) brała udział w wielu kon­cer­tach na te­renie Au­strii i Nie­miec. Uta­len­to­wane sio­stry wy­stę­po­wały w mo­na­chij­skim Ga­steig grając Kon­cert skrzyp­cowy G/?dur J. Haydna z udziałem or­kie­stry ka­me­ralnej Vio­li­nis­simo. Poza mu­zyką Klara in­te­re­suje się ba­letem, śpiewa w chórze, uwielbia czytać książki i grać w Lego.

FUNKY MINIS z Klubu Tańca Spor­to­wego w Taufkirchen

Funky Minis

Grupę tworzy szes­na­ście dziew­czyn w wieku od 9 do 12 lat, którez wielką pasją tańczą Show­dance Fre­estyle i Show­dance Mo­dern. Tre­nują dwa razy w ty­go­dniu po dwie go­dziny pod kie­run­kiem swoich tre­nerek Lisy Wal­lner i Julii Zeller.

Suk­cesy:

  • 13 — krotne Mi­strzo­stwo Bawarii
  • 4 — krotne Mi­strzowo Niemiec
  • 8 – krotne Mi­strzo­stwo Europy

www.tanzsportverein–tauf­kir­chen.de


Jan Nie­dri­ghaus z MonachiumJan Niedringhaus

Jan uro­dził się w Mo­na­chium, obecnie mieszka wraz z ro­dzi­cami w Er­dingu, ma 10 lat. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje się mu­zyką. W wieku czte­rech lat za­czął po­bierać lekcje skrzy­piec w wieku sze­ściu lat lekcje for­te­pianu. W 2005 roku zdobył na­grodę pu­blicz­ności na Fe­sti­walu Pio­senki Dzie­cięcej w Mo­na­chium. W wieku 7 lat zo­stał przy­jęty do chóru dzie­cię­cego Opery Ba­war­skiej i Te­atru Na­ro­do­wego w Mo­na­chium. Śpiewa także w mo­na­chij­skim Prin­zre­gen­ten­the­ater i Cu­vil­lies The­ater. Jan brał udział w wielu kon­cer­tach i przed­sta­wie­niach mu­zycz­nych, na któ­rych śpiewał lub grał na skrzyp­cach. Jest lau­re­atem pierw­szego miejsca w klasie skrzy­piec re­gio­nal­nego kon­kursu ”Ju­gend mu­si­ziert” Mo­na­chium 2010. Poza mu­zyką kla­syczną, jak więk­szość chłopców w jego wieku, in­te­re­suje się piłką nożną, jazdą konna i grami komputerowymi.

Mło­dzie­żowa grupa jaz­zowa „Grove Glasses” z MDK w Gdyni 

„ Grove Glasses” to ze­spół jaz­zowy po­wstały w styczniu 2010 w Mło­dzie­żowym Domu Kul­tury w Gdyni. Skład ze­społu to czte­rech mło­dych mu­zyków: pia­nista Artur Sy­chowski, gi­ta­rzysta Mi­chał Zien­kowski, ba­sista Piotr Gróz oraz per­ku­sista Piotr Jóź­wiak. Ze­spół spe­cja­li­zuje się w mu­zyce jaz­zowej, roz­ryw­kowej, ale ma też w swoim do­robku własne aran­żacje i kom­po­zycje. Mimo krót­kiej dzia­łal­ności mu­zycznej ze­spół „ Groove Glasses” ma na swoim koncie pierwsze osią­gnięcia. W lutym 2010 ze­spół zajął II miejsce w” Kon­kursie Per­ku­syjnym” or­ga­ni­zo­wanym przez sklep mu­zyczny „ Drum­store” w Gdyni. W kwietniu 2010 na XI Wo­je­wódzkim Kon­kursie Mu­zyki Gi­ta­rowej w Gdańsku ze­spół zdobył I miejsce w ka­te­gorii ze­społów mu­zyki roz­ryw­kowej, a w maju 2010 gi­ta­rzysta Mi­chał, grając w to­wa­rzy­stwie swoich ko­legów zajął wy­róż­nienie w II Płoc­kich Kon­fron­ta­cjach Gi­ta­ro­wych. Opie­kunem ze­społu jest Pan Ma­rian Benedyka.

Ze­spół Tańca No­wo­cze­snego NO NAME z Gdyni 

Grupa tre­nuje od wielu lat w Mło­dzie­żowym Domu Kul­tury w Gdyni a w obecnym skła­dzie od 2007 roku. Ze­spół tworzą dziew­częta o róż­nych pa­sjach ta­necz­nych, dzięki czemu w re­per­tu­arze są układy w sty­lach hip hop, dan­ce­hall, disco,samba, salsa, jive, pop, mo­dern, Broadway, che­er­le­aders. Każ­dego roku ze­spół przy­go­to­wuje około 30 układów ta­necz­nych, pre­zen­to­wa­nych na wielu im­pre­zach roz­ryw­ko­wych i spor­to­wych. Dziew­częta tańczą także jako grupa che­er­le­aders na me­czach ko­szy­kówki kobiet.Choć dzia­łal­ność grupy ukie­run­ko­wana jest głównie na wy­stępy i po­kazy, od­nosi ona także znaczne suk­cesy na kon­kur­sach tańca. Ostatnim suk­cesem były dwa pierwsze miejsca w Ogól­no­pol­skim Fe­sti­walu Gimnastyczno-?Tanecznym GIM SHOW 2010, w ka­te­go­riach Ta­niec z przy­borem oraz Che­er­le­aders. Grupę pro­wadzi Agnieszka Za­lewska.

www?.mdk?.gdynia?.pl

Finał VI Po­lo­nij­nego Kon­kursu Pio­senki — Mo­na­chium 2010

Li­liana Wolf z Osna­bruku Liliane Wolf 2

Uro­dziła sie w Geo­rg­sme­rien­hütte. Obecnie uczęszcza do 7 klasy gim­na­zjum w Osna­brück. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje sie mu­zyką, tańcem i sportem (gra w ko­szy­kówkę). Od dwóch lat wy­stę­puje na im­pre­zach dla Po­lonii i śro­do­wiska nie­miec­kiego or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­szenie „Pa­tria”. Wy­stę­po­wała mi. in­nymi: na spo­tka­niach wi­gi­lij­nych, w Do­mach Spo­kojnej Sta­rości, Ty­go­dniach Kul­tury Mię­dzy­na­ro­dowej i wielu in­nych. Obecnie Li­liane roz­wija swój ta­lent pod okiem po­lo­nijnej wo­ka­listki i in­struk­torki śpiewu Lidii Bed­narz. W 2010 roku wy­stą­piła na kon­kursie Ka­raoke Con­test w Osna­brück, na którym zdo­była I Miejsce. Wy­graną była cenna na­groda, jaką jest na­granie wła­snej płyty w pro­fe­sjo­nalnym Studiu Nagrań.Liniana wiele razy brała udział w licz­nych warsz­ta­tach wo­kal­nych i kon­cer­tach or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie Polski i Niemiec.

We­ro­nika Slowik z Mön­chen­glad­bach Weronika 2

We­ro­nika uro­dziła się w Niem­czech. Przez wiele lat była uczen­nicą szkoły pod­sta­wowej i gim­na­zjum o pro­filu ma­te­ma­tycznym w Mön­chen­glad­bach. Rów­no­legle uczęsz­czała do szkoły ba­le­towej a także do szkoły mu­zycznej, gdzie po­bie­rała lekcje gry na skrzyp­cach. Od wcze­snego dzie­ciń­stwa in­te­re­suje się mu­zyką i tańcem. W swoim gim­na­zjum śpie­wała w chórze i grała w szkolnej or­kie­strze. Ostatnio pró­buje swoich sił, jako wo­ka­listka.

Nael Dar­wish z Mo­na­chium Nael Darwish2

Nael uro­dził się w Mo­na­chium. Obecnie uczęszcza do siódmej klasy Gim­na­zjum hu­ma­ni­stycz­nego a w so­boty do Szkoły Pol­skiej przy Misji Ka­to­lic­kiej w Mo­na­chium. Od szó­stego roku życia gra na key­bo­ar­dzie. W 2009 roku uczest­ni­czył w Fe­sti­valu Pio­senki Pol­skiej przy PMK zdo­by­wając I miejsce i na­grodę pu­blicz­ności. Od pierw­szej klasy pod­sta­wowej jest człon­kiem chóru chło­pię­cego chło­pię­cego pro­wa­dzo­nego przez prof. Schmidt-?Gaden. Wraz z chórem uczest­niczy w licz­nych kon­cer­tach i fe­sti­wa­lach na te­renie Nie­miec i za gra­nicą. Jego za­in­te­re­so­wania to jazda qu­adem, jazda konna i podróże.

Amanda Husak z Mo­na­chiumAmanda Husak

Swoje za­mi­ło­wanie do śpiewu Amanda od­kryła we wcze­snym dzie­ciń­stwie, biorąc udział w przed­sta­wie­niach i kon­cer­tach szkol­nych. Obecnie jest uczen­nicą Szkoły Re­alnej w Mo­na­chium. Od 8 roku życia po­biera lekcję skrzy­piec. Sa­mo­dzielnie pra­cuje nad swoim ta­lentem wo­kalnym a wy­stęp na fe­sti­walu bę­dzie jej de­biutem scenicznym.

Re­nata Mor­ning z BerlinaRenata Mornig. Foto

Re­nata po raz pierwszy wy­stą­piła, jako 11- ?latka na pol­skim fe­sti­walu pio­senki dzie­ciecej, na ktorym zdo­była wy­róż­nienie. Potem przez kilka lat śpie­wała w jednej z naj­lep­szych pol­skich grup wo­kal­nych — “Rytmos” w Słu­bi­cach. Po ma­turze prze­niosła się do Po­znania, gdzie brała udział w ca­stin­gach i pro­gra­mach te­le­wi­zyj­nych. Śpie­wała między in­nymi: w chór­kach Ry­szarda Ryn­kow­skiego, Ma­cieja Mo­lendy, Ma­ryli Ro­do­wicz i Ro­berta Choj­nac­kiego. Obecnie mieszka w Ber­linie, gdzie kon­cer­tuje z Big­Bandem UDK pod kie­row­nic­twem Si­mona The­isen. Grała w sztuce te­atralnej “Op­pelner Straße” wy­re­ży­se­ro­wanej przez Man­freda Olka Witt, której pre­miera od­była sie w te­atrze Forum na Berlin-?Kreuzberg. Ostatnio wy­stę­po­wała na kon­cercie Grupy ”Mo­Carta” i na kon­cercie or­ga­ni­zo­wanym w ra­mach Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy.

Eliza Co­newa z MonachiumEliza Conewa

Eliza uro­dziła sie w Polsce. Mając 11 mie­sięcy przy­je­chała z ro­dzi­cami do Nie­miec i za­miesz­kała w Mo­na­chium. W wieku 8 lat za­częła po­bierać lekcje ba­letu a na­stępnie lekcje gry na pia­ninie. Od ośmiu lat uczęszcza do mo­na­chij­skiej szkoły tańca, z którą zdo­bywa naj­wyższe na­grody w ka­te­gorii Hip-Hopu.Mając 10 lat po raz pierwszy za­śpie­wała na Fe­sti­walu Pio­senki Dzie­cięcej w Mo­na­chium, gdzie zdo­była drugie miejsce. W roku 2005, na tym samym fe­sti­walu za­jęła pierwsze miejsce za wy­ko­nanie pio­senki z re­per­tuaru Magdy Famme. Kil­ka­krotnie wy­stę­po­wała z ze­społem „Re­demptor” na kon­cer­tach or­ga­ni­zo­wa­nych przy Pol­skiej Misji Ka­to­lic­kiej w Niem­czech. Na IV. Po­lo­nijnym Kon­kursie Pio­senki Pol­skiej — Mo­na­chium 2008 zo­stała wy­róż­niona na­groda dla mło­dych wo­ka­li­stów po­lo­nij­nych a w li­sto­pa­dzie wy­stą­piła na pre­sti­żowym kon­cercie „Kuźnia Ta­lentów”.

Eva Ka­minski z No­rym­bergiiEwa Kaminski

Ewa uro­dziła się w pol­skiej ro­dzinie w No­rym­bergi. Jest na­tu­ralnym ta­lentem, sama pra­cuje nad swoim głosem i do­sko­nali swój warsztat wo­kalny. W swoim szkolnym ze­spole śpie­wała, jako so­listka. Wraz z ze­społem wy­stę­po­wała na licz­nych uro­czy­sto­ściach szkol­nych i fe­sty­nach or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie No­rym­bergii. Wy­stą­piła między in­nymi przed bur­mi­strzem miasta. W opinii pro­fe­sjo­na­li­stów ma nie­zwykły glos, cha­rak­te­ry­zu­jący się cie­kawą barwą.Przed kil­koma laty Ewa zde­cy­do­wała się za­pre­zen­tować swój ta­lent szer­szej pu­blicz­ności. W 2007 roku ubie­głego, przy po­mocy przy­ja­ciół z mo­na­chij­skiej gazety„Po prostu” zde­cy­do­wała się wydać swoją pierwszą płytę. Obecnie śpiewa po nie­miecku i an­gielsku czę­ściej także coraz czę­ściej po polsku. Jej ulu­bio­nymi wo­ka­list­kami są Grzesz­czak i Iwona Węgrowska.

Sylwia-?Maria Szar­mach z ReutlingenSylwia Szarmach

Sylwia uro­dziła się w Gdańsku, i tam spę­dziła wczesne dzie­ciń­stwo. Los sprawił, że w 1998 roku wy­je­chała do Nie­miec i za­miesz­kała w Reu­tlingen. Od pięt­na­stego roku życia jest zwią­zana je­stem ze sceną, którą kocha i bez której nie wy­obraża sobie życia. Obecnie pra­cuje, jako za­wo­dowa mo­delka i sty­listka. Przy­padek sprawił, że agencja mo­delek, z którą współ­pra­cuje do­strzegła jej ta­lent wo­kalny i po­pro­siła o wy­stęp na jednym z po­kazów. Od tej pory Sylwia śpiewa na róż­nych kon­cer­tach, po­ka­zach mody i ga­lach. W mię­dzy­czasie sa­mo­dzielnie pra­cuje nad swoim głosem. Mimo ukoń­czo­nych stu­diów na kie­runku za­rzą­dzanie i mar­ke­ting, to wła­śnie scena jest jej praw­dziwą pasją. Chętnie śpiewa w ję­zyku nie­mieckim, pol­skim, i wło­skim.

Marta Po­tempa z KoloniiMarta Potempa

Marta jest polsko– nie­miecką wo­ka­listką i au­torką tek­stów pio­senek. Wy­cho­wy­wała się w Ty­chach, mając 4 lata prze­pro­wa­dziła się z ro­dzi­cami do ro­dziny w Niem­czech. Od dzie­ciń­stwa kom­po­no­wała pio­senki na syn­te­ty­za­torze swo­jego taty. W wieku 10 lat za­częła uczęsz­czać na lekcje for­te­pianu do Szkoły Mu­zycznej Carl-?Stamitz w Ko­lonii. Po stu­diach pe­da­go­gicz­nych na kie­runku mu­zyka i język fran­cuski ukoń­czyła także Wyższą Szkołę Mu­zyki i Tańca w Ko­lonii. Obecnie jest dy­plo­mo­wanym pe­da­go­giem mu­zycznym w kie­runku Jazz, Pop i Rock. W mię­dzy­czasie brała udział w licz­nych pro­jek­tach mu­zycz­nych w ta­kich sty­lach, tak jak Classic, Jazz, Pop, Rock, Drum n´Base, Reggea, Folk, Chan­sons, House, Latin i Mu­sical. Martha jest wszech­stronna : śpiewa, gra, kom­po­nuje i tańczy. Swoje mu­zyczne pasje re­ali­zuje w ję­zyku pol­skim, nie­mieckim, an­giel­skim, fran­cu­skim, por­tu­gal­skim, wło­skim, he­braj­skim i ga­lij­skim. Jak twierdzi mu­zyka jest sensem jej eg­zy­stencji, po­maga od­krywać sens i treść życia a także wspo­magać własny rozwój.

Wsparcie festivalu 2010

Pro­jekt re­ali­zo­wany dzięki wsparciu Peł­no­moc­nika Rządu Fe­de­ral­nego ds. Kul­tury i Me­diów, na pod­stawie uchwały nie­miec­kiego Bun­de­stagu a także: Fun­dacji Współ­pracy Polsko-?Niemieckiej, Sto­wa­rzy­szenia Wspól­nota Polska, Se­natu RP i Kan­ce­larii Kraju Związ­ko­wego Bawarii.