Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

Konkurs Piosenki 2011

Finał VII. Po­lo­nij­nego Kon­kursu Piosenki

W ra­mach fe­sti­walu od­bę­dzie się Finał VII. Po­lo­nij­nego Kon­kursu Pio­senki. W trakcie fi­nału, młodzi wo­ka­liści po­cho­dzenia pol­skiego miesz­ka­jący w Niem­czech, za­śpie­wają znane prze­boje za­równo po polsku, jak i po niemiecku.

Ko­misja jurorów:

Agnieszka He­kiert – wy­bitna wo­ka­listka jaz­zowa i pe­dagog śpiewu, do­sko­nali mło­dych wo­ka­li­stów, między in­nymi w pro­gra­mach te­le­wi­zyj­nych X Factor i Mam ta­lent.

dr Elż­bieta Za­wadzka – pe­dagog, ani­mator kul­tury, kie­rownik ar­ty­styczny fe­sti­walu ”Razem we Wspólnej Europie”

Ka­ta­rzyna Pa­nicz – muzyk, pe­dagog wo­ka­li­styki, lau­re­atka na­grody Bur­mi­strza El­bląga w ka­te­gorii „Twórca kultury”.

Ja­dwiga Nie­drin­ghaus – muzyk, kie­rownik ze­społu wo­kal­nego „Re­demptor” przy Pol­skiej Misji Ka­to­lic­kiej w Monachium.

Le­onard Pa­szek – wy­dawca po­lo­nijny, dzien­ni­karz ga­zety „Samo Zycie”, wy­bitny pro­motor pol­skiej kul­tury w Niemczech.

Na­grody

NA­GRODA GRAND PRIX – za­pro­szenie do udziału w Kon­cercie Kuźnia Ta­lentów Mo­na­chium 2011. Sfi­nan­so­wanie udziału dwu­ty­go­dnio­wych warsz­ta­tach wo­kal­nych na te­renie Polski.

Na­groda Dy­rek­tora Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach – za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym Mię­dzy­na­ro­do­wego Festiwalu-​Kielce 2012.

Na­groda Sto­wa­rzy­szenia ZAKR w War­szawie – za­pro­szenie do udziału w warsz­ta­tach wo­kal­nych fe­sti­walu Malwy 2012.

Na­groda Agencji Ar­ty­stycznej Gregor Suchy — za­pro­szenie do udziału w Kon­cercie Fi­na­łowym kon­kursu „Miss Po­lonia Nie­miec 2011

Gala kon­kur­sowa

PIO­SENKA NIE ZNA GRANIC - LIEDER KENNEN KEINE GRENZEN

  • 1. Emilia Smo­leńska z Mo­na­chium (11 lat)

”Das Eine-​Welt-​Lied“ – aus dem Re­per­toire von Rolf Zuckowski

Po­lni­sche Ver­sion: „Czy znasz ten świat“ – z re­per­tuaru Rolfa Zuc­kow­skiego

  • 2. Jan Nie­drin­ghaus z Er­dingu (11 lat)

Anna Maria” – z re­per­tuaru Se­we­ryna Krajewskiego

Deut­sche Ver­sion: „Anna Maria” – aus dem Re­per­toire der „Roten Gitarren“

  • 3. Li­liane Wolf z Osna­brück (13 lat)

Windą do nieba” – z re­per­tuaru ze­społu „Dwa plus jeden”

Deut­sche Ver­sion: „Der letzte Brief“ – aus dem Re­per­toire der Band „Dwa plus jeden“

  • 4. Emilia Wie­ding z Bergisch-​Gladbach (17 lat)

Gdzie są kwiaty z tam­tych lat” – z re­per­tuaru Sławy Przybylskiej

Deut­sche Ver­sion: „Sag mir wo die Blumen sind“ – aus dem Re­per­toire von Mar­lene Dietrich

  • 5. Nadia Par­tyka z Wup­per­talu (17 lat)

Przy­jadę do ciebie” – z re­per­tuaru Nadii Partyki

Deut­sche Ver­sion: „Hand in Hand” – aus dem Re­per­toire von Nadia Partyka

  • 6. Kry­styna Ty­mecka z Mo­na­chium (17 lat)

Jadą wozy ko­lo­rowe” – z re­per­tuaru Ma­ryli Rodowicz

Deut­sche Ver­sion: „…Und es fahren bunte Wagen“aus dem Re­per­toire von Ma­ryla Rodowicz

  • 7. Amanda Husak z Mo­na­chium (17 lat)

Re­me­dium. Wsiąść do po­ciągu…” – z re­per­tuaru Ma­ryli Rodowicz

Deut­sche Ver­sion:Steig in den Zug ein“ – aus dem Re­per­toire von Ma­ryla Rodowicz

  • 8. Agnieszka Wczasek z Mo­na­chium (23 lata)

Uciekaj moje serce” – z re­per­tuaru Se­we­ryna Krajewskiego

Deut­sche Ver­sion: „Wie Sand im Wind” – aus dem Re­per­toire der „Roten Gitarren”

  • 9. Do­mi­nika Go­mulka z Ha­no­weru (24 lata)

Mał­gośka” – z re­per­tuaru Ma­ryli Rodowicz

Deut­sche Ver­sion: „Ma­rija” – aus dem Re­per­toire von Ma­ryla Rodowicz