Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

Program 2011

XVI. Polsko-​Niemiecki Fe­stiwal Kul­tury Dzie­cięcej i Młodzieżowej

”Razem we Wspólnej Eu­ropie” — Mo­na­chium 2011

Piątek, 16. 092011

W go­dzi­nach ran­nych przy­jazdy uczest­ników fe­sti­walu do Monachium.

Roz­miesz­czenie w ho­te­lach mło­dzie­żo­wych, od­po­czynek po podróży.

Zwie­dzanie cen­trum miasta w gru­pach: Ma­rien­platz, Ode­on­splatz, Isartor.

12:30 Kon­sul­tacje re­per­tu­arowe dla fi­na­li­stów VII. Po­lo­nij­nego Kon­kursu Piosenki.

13:3015:00 Obiady

16:0017.30 Polsko-​Niemiecki Wie­czór In­te­gra­cyjny. Sala: Anton — Fin­gerle– Bil­dung­szen­trum.

  Monachium-​Giesing. Schlier­se­estr. 47.

  Po­wi­tanie gości przez przed­sta­wi­cieli or­ga­ni­zacji po­lo­nij­nych w te­renu Bawarii.

18.00 Kon­cert ga­lowy z okazji 20 rocz­nicy pod­pi­sania Trak­tatu Polsko — Niemieckiego.

 Finał VII. Po­lo­nij­nego Kon­kursu Pio­senki . Polsko — Nie­miecka Gala Konkursowa.

 Gość spe­cjalny: Thomas Godoj

 Sala: Anton — Fin­gerle — Bil­dung­szen­trum. Schlier­se­estr. 47

 Po kon­cercie wspólna ko­lacja. Re­stau­racja Maxx Well, Isartorplatz.

 Po­sie­dzenie Ko­misji Jurorów.

So­bota, 17. 092011

Godz. 10.30 Warsz­taty i kon­sul­tacje wo­kalne pro­wa­dzone przez wy­bitną wo­ka­listkę i pe­dagog śpiewu — Agnieszkę Hekiert.

Sala: Anton – Fin­gerle — Bil­dung­szen­trum. Mo­na­chium Gie­sing. Schlier­se­estr. 47

13:3015:30 Obiady

18:00 Kon­cert ga­lowy — “Razem we Wspólnej Eu­ropie Mo­na­chium 2011

Sala : Anton — Fin­gerle – Bil­dung­szen­trum. Mo­na­chium Gie­sing. Schlier­se­estr. 47

Po kon­cercie spo­tkanie grup bio­rą­cych udział w Pa­ra­dzie Oktoberfestu.

Ko­lacja.

Nie­dziela, 18. 09. 2011

9:00 Zbiórka grup bio­rą­cych udział w Pa­ra­dzie Okto­ber­festu. (Grupa I — ak­tywni uczest­nicy Pa­rady).

Wi­den­me­ierstr. 29 D

10:00 Zbiórka grup uczest­ni­czą­cych w Pa­ra­dzie w cha­rak­terze ob­ser­wa­torów i osób wspie­ra­ją­cych.

( Grupa II )

10:0013:00 Wielka Pa­rada Strojów i Po­wozów — Okto­ber­fest 2011.

13.30 15.30 Obiady

13.3018:00 Za­bawa na The­re­sien­wiese. Wstęp peł­no­let­nich uczest­ników Parady

(Grupy I) wy­łącznie za zgodą kie­row­ników i opie­kunów zespołów.

20:00 Wspólna ko­lacja i pod­su­mo­wanie festiwalu.

Po­nie­działek, 19. 09. 2011

Po śnia­daniu zwie­dzanie cen­trum Mo­na­chium, Marienplatz.

Po­że­gnanie uczest­ników przez go­spo­darzy – ze­spół Po­lonia z Monachium.

Wy­jazdy.