Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

GWIAZDA FE­STI­WALU

To­masz Godoj – nie­miecki wo­ka­lista o pol­skich korzeniach.

Thomas Godoj_Mütze kopia

Uro­dził się w Ryb­niku, jako sze­ścio­latek wraz z cała ro­dziną wy­emi­grował do Nie­miec. W 2008 roku wy­grał kon­kurs te­le­wizji RTL– „Deutsch­land sucht den Su­per­star” (od­po­wiednik pol­skiego ”Idola”). Jego pierwszy album zdobył status pla­ty­nowej płyty, jest także lau­re­atem na­grody „Echo” Nie­miec­kiej Aka­demii Fo­no­gra­ficznej i na­grody „Jo­ur­nalia” pol­skiej ga­zety „Samo życie”. W 2011 roku po raz pierwszy wy­stąpił w Polsce na kon­cercie z okazji 20-​lecia pod­pi­sania Trak­tatu Polsko-​Niemieckiego. Śpiewa po an­gielsku, nie­miecku i po polsku. Swoim wy­jąt­kowym ta­lentem i cha­ryzmą nie­ustannie pod­bija serca za­równo nie­miec­kiej, jak i pol­skiej publiczności.

ODS — Olivia Dance Studio z Radomia

Olivia Dance Studio 2

Tan­cerze z Klasą Mi­strzowską nadaną przez Polską Fe­de­rację Tańca, zdo­bywcy Po­lish Cham­pion­ship , World Cham­pion­ship i Eu­ro­pean Cham­pion­ship w Hip-​Hopie. Uczest­niczą w pro­gra­mach te­le­wi­zyj­nych TVP1, TVP2, TV Polsat, TV4, m.in. „Ju­nior Eu­ro­vi­sion Song Con­test”, biorą udział w wielu im­pre­zach es­tra­do­wych i po­ka­zach ta­necz­nych w Polsce i za gra­nicą m.in. Au­strii, Sło­wacji, Niem­czech i Fin­landii. Szkolą się u cho­re­ografów świa­towej klasy t. j.: Peggy Keu­bler, Filip Cze­szyk, Krzysztof Mazur, Piotr Ga­liński, Salah i wielu in­nych. Mo­tywem prze­wodnim w ich życiu i przy­go­dzie z tańcem są słowa… Im­pos­sible Is Nothing!

Ze­spół Pieśni i Tańca ”Dzieci Płocka”

Dzieci Plocka 1

Har­cerski Ze­spół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Wa­cława Milke liczy sobie 65 lat i jest naj­star­szym ze­społem dzie­cięcym w Polsce. Działa nie­prze­rwanie od 1946 roku a jego pierwsze wy­stępy od­by­wały się na gru­zach po­wo­jennej War­szawy. „Dzieci Płocka” mają ma na swoim koncie liczne me­dale, na­grody i wy­róż­nienia oraz kilka ty­sięcy kon­certów w Polsce, Eu­ropie, Azji i Ameryce.

Nie­zwykła energia twórcza za­ło­ży­ciela ze­społu Wa­cława Milke, który pracy na rzecz ze­społu oddał całe swoje serce, spra­wiła że ze­spół po­trafił prze­trwać przez całe 65 lat. Ze­spo­łowi udało się na­wiązać przy­ja­ciel­skie więzi z od­ległą Ja­ponią. W 2002 roku dzieci wy­stą­piły na uro­czy­stym kon­cercie z okazji wi­zyty ja­poń­skiej pary ce­sar­skiej w Polsce. Obecnie ze­spół skupia 600 osób a jego dy­rek­torem jest ani­mator kul­tury i pe­dagog, wnuk le­gen­dar­nego za­ło­ży­ciela ze­spolu — Ta­deusz Milke. W czerwcu 1011 roku ze­spół „Dzieci Płocka” ob­cho­dził swoje 65 uro­dziny, w którym wzięło udział kilka po­koleń wy­cho­wanków i go­ście spe­cjalni, między in­nymi za­przy­jaź­niony ze­spół Ma­zowsze. Wielką atrakcja ju­bi­le­uszu, była próba po­bicia re­kordu Gu­in­nessa w ilości osób tań­czą­cych jed­no­cze­śnie oberka. Tań­czyło go nie­malże całe miasto, a współ­czesna mło­dzież mogła się prze­konać, że tań­cząc tańce lu­dowe można się nie tylko wiele na­uczyć, ale także wspa­niale bawić.


Li­lianne Wolf z Osnabrück

Lilianne Wolf 2

Li­lianne uro­dziła się w Geo­rg­sme­rien­hütte, obecnie ma 13 lat. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje się mu­zyką, tańcem i sportem. Od 2008 r. wy­stę­puje na kon­cer­tach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­szenie „Pa­tria” pod pa­tro­natem Kon­su­latu Ge­ne­ral­nego w Ham­burgu. Jest dwu­krotną lau­re­atką głównej na­grody w kat. dzieci do lat 17. Po­lo­nij­nego Kon­kursu Pio­senki, or­ga­ni­zo­wa­nego w Mo­na­chium w ra­mach fe­sti­walu Kul­tury Dzie­cięcej i Mło­dzie­żowej „Razem we Wspólnej Eu­ropie“. W kon­kursie otrzy­mała dwu­krotnie na­grodę, jakim jest za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Pio­senki i Tańca w Ko­ninie. W 2010 roku wy­stą­piła między in­nymi na kon­kursie „Ka­raoke Con­test” w Osna­brück, na którym zdo­była I Miejsce a także na pre­sti­żowym kon­kursie „Śpiewać Nie­mena” w Obe­rhausen, gdzie otrzy­mała na­grodę spe­cjalną dwu­ty­go­dnika „Samo Życie”. W ostatnim czasie re­pre­zen­to­wała Polskę w kon­kursie „Kids Vi­sion Song Con­test 2011“, w ra­mach im­prez to­wa­rzy­szą­cych Kon­kur­sowi Eu­ro­wizji w Düs­sel­dorfie, zdo­by­wając wy­soko punk­to­wane III Miejsce. W czerwcu 2011 Li­lianne wzięła udział w uro­czy­stym kon­cercie w Ber­linie z okazji 20. Rocz­nicy pod­pi­sania Trak­tatu Polsko-​Niemieckiego.

W lipcu 2011 te­le­wizja RTL2 wy­emi­to­wała pro­gram „Wer wird Deutsch­lands Be­ster Sänger?“, w którym w którym Li­lianne za­kwa­li­fi­ko­wała się do fi­nału i zdo­była bardzo wy­sokie trzecie miejsce. Obecnie dziew­czynka roz­wija swój ta­lent pod okiem po­lo­nijnej wo­ka­listki i in­struk­torki śpiewu Lidii Bednarz.

Mło­dzie­żowa grupa folk­lo­ry­styczna Isargau z Monachium

Staatskanzlei2010

Mło­dzie­żowa grupa folk­lo­ry­styczna re­pre­zen­tu­jąca na fe­sti­walu naj­starsze ba­war­skie Sto­wa­rzy­szenie Isargau, stawia sobie za cel wspie­ranie i pod­trzy­manie kul­tury ludowej

z wła­snego re­gionu. Grupa pod­trzy­muje tra­dycję lu­dową z re­jonów gór­skich okręgu Isary prze­ka­zując ją na na­stępne pokolenia.

Sto­wa­rzy­szenie Isargau pie­lę­gnuje ba­warski folklor, tra­dy­cyjny ta­niec na­ro­dowy i Schuh­pl­lattln. Dużą wagę w pracy z mło­dzieżą przy­wią­zuje się do utrzy­mania ba­war­skiego dia­lektu i te­atru lu­do­wego. Obok fe­stynów wła­snych grupa bierze udział w wielu im­pre­zach or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie Ba­warii ta­kich jak: Dani Mło­dzieży i Mię­dzy­na­ro­dowe Spo­tkania Lu­dowe. W pro­gramie ma także takie ro­dzaje ak­tyw­ności jak: maj­ster­ko­wanie, le­pienie z gliny i tra­dy­cyjne za­jęcia pla­styczne, gry i za­bawy lu­dowe, łyż­wiar­stwo, wę­drówki po gó­rach i or­ga­ni­zacje obozów namiotowych.

Re­gu­larne za­jęcia pro­wa­dzone przez ani­ma­torów i pe­da­gogow utrzy­mują mło­dzież w do­brej kon­dycji fi­zycznej. Liczne wy­stępy i pre­zen­tacja pro­gramu przed sze­roką pu­blicz­no­ścią za­chwy­cają młode po­ko­lenie i są za­chęta do udziału w pra­cach Sto­wa­rzy­szenia. Za­in­te­re­so­wanie mło­dzieży własną kul­turą lu­dową na­pawa ra­do­ścią władze Stowarzyszenia.

Alek­sandra Liske z Go­łanic k. Leszna (woj. wielkopolskie)

Ola Liske

Ola ma 12 lat, w tym roku ukoń­czyła Szkolę Pod­sta­wową. Jest pod­opieczną Fun­dacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Rok 2011 był dla niej wy­jąt­kowy, od­niosła wielki sukces wy­gry­wając VII. edycję Fe­sti­walu Pio­senki Za­cza­ro­wanej w ka­te­gorii dzie­cięcej do lat 16-​tu. W fi­nale za­śpie­wała w du­ecie z polską gwiazdą Alicją Ma­jewską pio­senkę pt. „To nie sztuka wy­bu­dować nowy dom”.

Obecnie swoje umie­jęt­ności wo­kalne roz­wija pod kie­run­kiem in­struk­tora mu­zyki Szy­mona Gądy. W swoim do­robku ma wiele na­gród i wy­róż­nień, między innymi:

Główną Na­grodę Kon­kursu Śrem­song 2011, Na­grodę Grand Prix Fe­sti­walu Pio­senki Re­li­gijnej im. Jana Pawła II, I miejsce w VIII Prze­glą­dzie Pio­senki PRYMA. Ola swoją przy­szłość pra­gnie związać z mu­zyką a jej wielkim ma­rze­niem jest na­granie wła­snej płyty. Marzy o tym, aby po­je­chać do Wa­ty­kanu na grób Jana Pawła II.

Trio skrzyp­cowe z Erdingu

Trio skrzypcowe1

Trio skrzyp­cowe Klara Büsel, Jan Nie­drin­ghaus i So­phie He­ider kon­cer­tuje wspólnie od kilku lat, zdo­by­wając wiele Pierw­szych Naród (tu le­piej by­loby wy­gry­wając wiele z nich) na kon­ku­rach mu­zycz­nych. W ostat­nich la­tach do grupy do­łą­czył wio­lon­cze­lista Felix Ec­kert, który w tym skła­dzie za­no­towal suk­cesy w licz­nych kon­cer­tach.
Po­mimo mło­dego wieku (1012 lat) grupa jest bardzo wy­soko oce­niana przez pro­fe­sjo­nal­nych mu­zyków za wy­soki po­ziom tech­niczny i doj­rza­łość muzyczną.

Szcze­gólnie w za­kresie mu­zyki ka­me­ralnej młodzi ar­tyści gra­jący na in­stru­men­tach skrzyp­co­wych swoim po­ziomem da­leko wy­prze­dzają rówieśników.

Ze­spół wo­kalny ”Sza­lone Małolaty”z Elbląga

Szalone Malolaty 3

”Sza­lone Ma­ło­laty” to ze­spół wo­kalny dzia­ła­jący przy Mło­dzie­żowym Domu Kul­tury w El­blągu, za­ło­żony i pro­wa­dzony od 1993 roku przez pe­dagog muzyki-​Katarzynę Pa­nicz. Ze­spół tworzy dzie­siątka uta­len­to­wa­nych i peł­nych eks­presji dziew­cząt w wieku 1419 lat. O wy­sokim po­ziomie ar­ty­stycznym grupy świadczą liczne na­grody zdo­by­wane na kon­kur­sach i fe­sti­wa­lach pio­senki, między in­nymi: Pierwsza Na­groda na Ogól­no­pol­skim Fe­sti­walu „To­ma­szowska Wiosna” (2008,2009,2010), Główna Na­groda Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Pio­senki i Tańca –Konin 2009, Główna Na­groda na Fe­sti­walu Kolęd-​Niepokalanów 2010, Grand Prix na Ogól­no­pol­skim Fe­sti­walu Kolęd w Gdańsku .Ostatnio ze­spół wydał pierwszą swoją płytę z naj­pięk­niej­szymi pol­skim ko­lę­dami, która ciszy dużym po­wo­dze­niem i wy­soką opinią wśród ce­nio­nych mu­zyków pol­skiej sceny jaz­zowej. W ro­dzinnym El­blągu dziew­czynki są bardzo znane i lu­biane. Często

uświet­niają swoimi wy­stę­pami im­prezy kul­tu­ralne or­ga­ni­zo­wane pod pa­tro­natem Pre­zy­denta miasta.

Jan Nie­drin­ghaus z Erdingu

Jan Niedringhaus

Jan uro­dził się w Mo­na­chium, obecnie ma 11 lat i mieszka wraz z ro­dzi­cami w po­bli­skim Er­dingu. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje się mu­zyką. W wieku czte­rech lat za­czął po­bierać lekcje skrzy­piec a w wieku sze­ściu lat for­te­pianu. W 2005 roku zdobył na­grodę pu­blicz­ności na Fe­sti­walu Pio­senki Dzie­cięcej. W wieku 7 lat zo­stał przy­jęty do chóru dzie­cię­cego Opery Ba­war­skiej i Te­atru Na­ro­do­wego w Mo­na­chium. Śpiewa także w mo­na­chij­skim Prin­zre­gen­ten­the­ater i Cu­vil­lies The­ater. Jan brał udział w wielu kon­cer­tach i przed­sta­wie­niach mu­zycz­nych, na któ­rych śpiewał lub grał na skrzyp­cach. Jest lau­re­atem pierw­szego miejsca w klasie skrzy­piec re­gio­nal­nego kon­kursu ”Ju­gend mu­si­ziert” Mo­na­chium 2010. Poza mu­zyką kla­syczną, jak więk­szość chłopców w jego wieku, in­te­re­suje się piłką nożną, jazdą konna i grami komputerowymi.

Re­pre­zen­tacja Klubu Ta­necz­nego ”Szyk” ze Szczecina

Zespoł SZYK

Klub Tańca SZYK działa od 1995 roku. Spe­cja­li­zuje się w tańcu no­wo­cze­snym, współ­cze­snym, mo­dern, jazz dance i etiu­dach ta­necz­nych. Skupia około 150 dzieci, które ćwiczą w 8 grupach:

Kie­row­ni­kiem ar­ty­stycznym i cho­re­ografem jest Ma­rzena Ko­szy­kowska. Naj­większe osią­gnięcia klubu:

- Na­groda Pre­zy­denta Miasta Szczecin 2009

- Na­groda Spe­cjalna Za­chod­nio­po­mor­skiego Ku­ra­tora Oświaty (2008)

- Na­grody na Mię­dzy­na­ro­dowym Fe­sti­walu Pio­senki i Tańca w Ko­ninie: Główna Na­groda (2005, 2009), Druga Na­groda (2004, 2006, 2008,2010),Trzecia na­groda (2004) a także: główne na­grody na Mi­strzo­stwach Polski Street Dance Show (20102011), 2 Miejsce na Mi­strzo­stwach Polski Street Dance Show, Drugie Miejsce na Mi­strzo­stwach Polski Show Dance i wiele innych.Klub Tańca SZYK or­ga­ni­zuje obozy i warsz­taty ta­neczne pro­wa­dzone przez wy­bit­nych tan­cerzy z Polski i Europy.

Emilia Luisa Wie­ding z Ber­gisch Glad­bach

Emilia Luisa Wieding

Emilia Luisa ma 17 lat, mieszka w Ber­gisch Glad­bach. Nie­bawem roz­pocznie naukę w Gim­na­zjum Mu­zycznym II Stopnia (12 klasie) w Kolonii.

Swoje pierwsze do­świad­czenia mu­zyczne roz­po­częła w wieku 4 lat po­bie­rając lekcje mu­zyki w Szkole Mu­zycznej I stopnia Max Bruch. W wieku 5 lat śpiewała

w chórze ko­ścielnym Spat­zen­chor. W wieku 6 lat roz­po­cząła naukę gry na skrzyp­cach a od czte­rech lat po­biera pro­fe­sjo­nalne lekcje śpiewu.

W roku szkolnym 2010/​2011w ra­mach wy­miany mło­dzieży szkolnej wy­je­chała do Bra­zylii roz­wi­jając tam jed­no­cze­śnie swoje zdol­ności mu­zyczne. Młoda ar­tystka miała okazję po­znać między in­nymi bra­zy­lij­skie rytmy samby a także na­uczyć się śpiewać po por­tu­galsku. W 2008 roku Emilia wzięła udział w Kon­kursie Pio­senki w Mo­na­chium wy­gry­wając jedną z głów­nych na­gród , jaką był udział w kon­cercie ga­lowym Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Pio­senki i Tańca w Koninie.

W 2010 roku wzięła udział w ca­stingu do nie­miec­kiej edycji pro­gramu X-​Factor, kwa­li­fi­kując się do wy­so­kiej, czwartej rundy.

Nadia Par­tyka z Wuppertalu

Nadia Partyka

Nadia uro­dziła się 1995 roku. Obecnie jest uczen­nicą gim­na­zjum w Barmen. Od naj­młod­szych lat ma­rzyła o tym, aby zo­stać pio­sen­karką. Ak­tywnie uczest­ni­czyła w za­ję­ciach chóru szkol­nego oraz po­bie­rała lekcje gry na for­te­pianie. Mając 10 lat za­grała główną role w szkolnym spek­taklu muzycznym.

Oprócz nauki jej wielką pasją jest ta­niec: hip-​hop, house, bre­ak­dance. Ze swoją grupa ta­neczną wy­stę­po­wała między in­nymi w te­atrze Rex The­ater Wup­per­talu. Od 2008 roku Nadia pró­buje swoich sił, jako au­torka pio­senek i wokalistka.

Jej wielkim prze­bojem stał się jej utwór wy­ko­ny­wany w gwarze ślą­skiej pt.„Jeszcze tak mało wiym”. Te­le­dysk do tej pio­senki utrzy­mywał się przez wiele ty­godni na pierw­szych miej­scach po­pu­larnej „Listy Ślą­skich Szla­gierów”, pre­zen­to­wanej przez Te­le­wizję Si­lesia. Po­wtó­rze­niem tego suk­cesu oka­zała się jej ko­lejna pio­senka ilu­stro­wana Vi­de­oklipem „Mój dom”. Nadia sama pisze swoje pio­senki wy­ko­nując je po polsku, nie­miecku i śląsku. Obecnie młoda wo­ka­listka pra­cuje nad swoim de­biu­tanckim al­bumem pod ty­tułem „Bajka Nadii”, któ­rego wy­danie pla­nuje pod ko­niec 2011 roku.

Kry­styna Ty­mecka z Mo­na­chium

Krystyna Tymecka

Uro­dziła się 17 lat temu w Ka­to­wi­cach. Mając 12 lat przy­je­chała wraz z ro­dzi­cami i sio­strą do Mo­na­chium. Po wa­ka­cjach roz­pocznie naukę w 10 klasie mo­na­chij­skiego gim­na­zjum, do­dat­kowo uczęszcza do Szkol­nego Punktu Kon­sul­ta­cyj­nego przy Kon­su­lacie Ge­ne­ralnym RP. Od dzie­ciń­stwa in­te­re­so­wała się mu­zyką, po­bie­rała lekcje gry na key­bo­ar­dzie oraz tań­czyła w ze­spole ta­necznym „Baby Jagi”. Po przy­jeź­dzie do Mo­na­chium trzy lata śpie­wała w szkolnym chórze, po czym wy­stą­piła na szkolnym kon­cercie „Ta­lent­show”, jako wo­ka­listka so­lowa. W tym samym czasie otrzy­mała pro­po­zycję wy­stą­pienia na kon­cercie mię­dzy­na­ro­do­wych kolęd. Obecnie uczęszcza na pro­fe­sjo­nalne lekcje śpiewu u Pani Fran­ciszki Stürz w Studio wo­kalnym w Monachium.

Do­mi­nika Go­mulka z Hanoweru

Dominika GomulkaDo­mi­nika wy­cho­wała się w pol­skiej ro­dzinie o licz­nych za­in­te­re­so­wa­niach i pa­sjach ar­ty­stycz­nych. Jej ro­dzice wspólnie pro­wa­dzili ze­społy dzie­cięce a obecnie wy­stę­pują w Pol­skim Ka­ba­recie w Szwajcarii.

Za­ra­żona pasją ar­ty­styczną córka, roz­po­częła swoją edu­kację mu­zyczną w wieku 7 lat uczęsz­czając na lekcje for­te­pianu, ba­letu i ste­po­wania. Mi­łość do mu­zyki i śpiewu od­grywa bardzo ważną rolę w jej życiu. W trakcie swoich re­gu­lar­nych wy­stępów, wy­ko­nując własne in­ter­pre­tacje piosenek,dzieli się z pu­blicz­no­ścią swoimi emo­cjami i uczu­ciami. Swoje do­świad­czenie i wiedzę mu­zyczną zdo­by­wała miedzy in­nymi: w Städ­ti­sche Mu­sik­schule Bie­le­feld (Umu­zy­kal­nienie i for­te­pian), Dance Center Bie­le­feld (Bal­lett– and Step dance), Jaz­z­schule Basel (umu­zy­kal­nienie, śpiew i chór), Mu­sical and Dance Aca­demy Wup­pertal (śpiew, ak­tor­stwo) a także po­bie­rając pry­watne lekcje u wy­bit­nych pol­skich i nie­miec­kich pe­da­gogów śpiewu: Bar­bary Pia­sec­kiej w War­szawie, Ka­th­leen Mi­chaels w Basel , Niny Kreuser w Wuppertalu.

Agnieszka Wczasek z Monachium

Agnieszka Wczasek

Agnieszka mieszka w Mo­na­chium niemal od uro­dzenia. Od 4 roku życia tańczy i śpiewa w ze­spole „Po­lonia” a od 2001 roku w Mło­dzie­żowej Grupie Ar­ty­stycznej „Po­lonia”. W ze­spole przez wiele lat była so­listką. Brała udział w licz­nych kon­cer­tach i fe­sti­wa­lach or­ga­ni­zo­wa­nych za­równo w Polsce jak i w Niem­czech. 10– krotnie wy­stę­po­wała na mo­na­chij­skim Okto­ber­fe­ście, kil­ka­krotnie na Fe­sti­walu Kultur Ander Art oraz na pol­skich fe­sti­wa­lach: w Ko­ninie, Kiel­cach, Gdańsku i War­szawie. Mo­na­chij­skiej Po­lonii znana jest ze swoich wy­stępów na Kon­cer­tach Cha­ry­ta­tyw­nych i w Kon­su­lacie Ge­ne­ralnym RP. Dwu­krotnie otrzy­mała na­grodę spe­cjalną na Fe­sti­walu Ma­łego Do­mi­nika w Gdańsku. W 2006 roku re­pre­zen­to­wała mo­na­chijską Po­lonię na Fe­sti­walu im. Anny Jantar we Wrześni a w 2007 roku wy­stą­piła go­ścinnie na Fe­sti­walu Kul­tury Kre­sowej w Mrą­gowie. Kil­ka­krotnie brała udział w Kon­cercie pro­mu­jącym uta­len­to­waną mło­dzież — „Kuźnia Ta­lentów” (2008). Zo­stała wy­róż­niona pre­sti­żową na­grodą Związku Pol­skich Au­torów i Kom­po­zy­torów ZAKR.

Amanda Husak z Monachium

Amanda Husak

Amanda uro­dziła się w Mo­na­chium, ma 18 lat. Śpiewa od wcze­snego dzie­ciń­stwa, a od 11 lat po­biera lekcje gry na skrzyp­cach. W swoim re­per­tu­arze po­siada pio­senki an­giel­skie, nie­mieckie i pol­skie. Amanda chętnie wy­stę­puje na scenie a w mo­na­chij­skim Kon­kursie Pio­senki bierze udział po raz drugi. Tym razem chcia­łaby nie tylko za­śpiewać, ale także prze­kazać pu­blicz­ności swoje praw­dziwe uczucia i emocje.

Bar­tosz Nowak z Würzburga

Bartek Nowak

Bar­tosz ma 17 lat, jest ab­sol­wentem Szkoły Mu­zycznej I i II stopnia im. Ka­rola Szy­ma­now­skiego we Wro­cławu. W wieku 13 lat, zdał eg­zamin kon­kur­sowy do Wyż­szej Szkołu Mu­zycznej w Würz­burgu, otrzy­mując jedną z naj­wyż­szych ocen. Obecnie jest stu­dentem w klasie skrzy­piec pro­fe­sora Mi­chała Szy­kul­skiego. Od naj­młod­szych lat uczest­ni­czył w kon­kur­sach skrzyp­co­wych or­ga­ni­zo­wa­nych na te­renie Nie­miec i Polski, zdo­by­wając liczne na­grody i wy­róż­nienia, między in­nymi: I Na­grodę na kon­kursie re­gio­nalnym „Ju­gend mu­si­ziert“, II Na­grodę na Mię­dzy­na­ro­dowym Kon­kursie Skrzyp­cowym -„Zell an der Pram” w Au­strii, I Na­grodę na Niemiecko-​Polskim Kon­kursie Pia­ni­stycznym — Gorlitz/​Zgorzelec, II Na­grodę na Świd­nic­kich Kon­fron­ta­cjach Mło­dych Skrzypków i wiele in­nych… Brał także udział w wielu pre­sti­żo­wych kon­cer­tach, wy­stę­pując między in­nymi w Fil­har­monii Wro­cław­skiej, Studio Pol­skiego Radia i Dworku Fry­de­ryka Cho­pina w Dusz­ni­kach Zdroju. Jest lau­re­atem Sty­pen­dium Pre­zy­denta Wro­cławia dla Mło­dych, Uta­len­to­wa­nych Wro­cła­wian i sty­pen­dium twór­czego — „Ki­wanis Klub Wra­ti­slawia” 2010.