Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia
 

Alicja Szempli??ska. Zwyci─???czyni programu telewizyjnego HIT HIT, HURRA! TVP1 2016.

 Alicja Maria Szemplinska ma 15 lat. Jest absolwentka klasy fortepianu Pa??stwowej Szko??y Muzycznej w Ciechanowie. Ma na swoim koncie liczne osi─?gni─?cia w konkursach fortepianowych, recytatorskich i literackich. Jest tak??e laureatk─? wielu konkursów wokalnych, mi─?dzy innymi zdoby??a nagrod─? Grand Prix festiwalu Anny Jantar „Za ka??dy u??miech twój” i wiele innych. Jej najwi─?kszym osi─?gni─?ciem jest g??ówna nagroda programu telewizyjnego "Hit Hit Hurra!" (TVP1 2016).Utalentowana wokalistka wygra??a pierwsz─? edycj─? tego programu podwójnie, g??osami widzów i g??osami jurorów. Jako Zwyci─???czyni otrzyma??a nagrod─? specjaln─?, warsztaty w Los Angeles z Sethem Riggsem, nauczycielem takich gwiazd jak Michael Jackson, Prince czy Madonna. Alicja jest ??wietn─? uczennic─? a jej wszystkie ??wiadectwa szkolne ozdobione s─? czerwonym paskiem.
 
 
 

Formacja Ta??ca Nowoczesnego "LUZ" - Siedlce. Wielokrotni Mistrzowie Polski, Europy i ??wiata w ta??cu nowoczesnym.

 "LUZ" to wielokrotni zdobywcy kilkuset tytu??ów Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Jako ambasadorzy polskiej kultury reprezentuj─? Polsk─? i Siedlce  na presti??owych festiwalach i zawodach tanecznych.  Tancerze podbili serca publiczno??ci na 3 kontynentach, wyst─?puj─?c w takich krajach jak: Rosja, Kanada, USA (Nowy Jork, Broadway), w Europie i czterokrotnie w Japonii.

Za??o??ycielem, kierownikiem formacji jest Joanna Woszczy??ska, wybitna pedagog i choreograf, s─?dzia krajowy Polskiej Federacji Ta??ca (PFT) i s─?dzia mi─?dzynarodowy, International Dance Organization (IDO).
 
Sukcesy Formacji Ta??ca Nowoczesnego LUZ s─? wynikiem d??ugotrwa??ej pracy edukacyjnej i twórczej, od najm??odszych grup dzieci─?cych AkademiiTa??ca Luz Art po  AlternatywnyTeatr Ta??ca LUZ, który ma w swoim dorobku cykl autorskich przedstawie?? o du??ym przes??aniu patriotycznym, mi─?dzy innymi: "Jeste??my Wolni", "Dziwny jest ten ??wiat",  "Portrety", "Kolory nadziei" a tak??e zrealizowany przy wspó??udziale gwiazd polskiej estrady i "Dzieci Powstania’44" spektakl powsta??y m.in. na podstawie ksi─???ki Jerzego Mireckiego wystawiony równie?? w Muzeum Powstania Warszawskiego.
 
 W spektaklu Formacji LUZ pt. "Nasza klasa w PRLu", jako go??─? specjalny wyst─?pi Kamil Janiszewski - lider zespo??u S??odkokwa??ni, tancerz i wokalista. Spektakl by?? prezentowany z wielkim powodzeniem w  Polsce a tak??e w Japonii i w Instytucie Polskim w Pary??u. 
 
 
 
  
 
 

Krystian Kubowicz - nadzieja polskiej wokalistyki z Krakowa


18 letni wokalista z szerokim i ró??norodnym repertuarem i du??ym dorobkiem artystycznym, tworz─?cy ju?? w??asn─? muzyk─?. Jego najwa??niejsze osi─?gni─?cia to:
- GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcoj─?zycznej.
- GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki dzieci─?cej i m??odzie??owej - Skowroneczek w Nowym S─?czu
- GRAND PRIX na festiwalu "Twórczo??ci artystycznej "
- Pó??finalista telewizyjnego programu "Must be The Music" / Tylko muzyka, z wynikiem 4 razy tak od El??biety Zapendowskiej, Adama Sztaby, Tymona Tymonskiego i Kory
- Absolwent Szko??y muzycznej I i II stopnia w klasie akordeonu guzikowego i fortepianu.
- 1 Miejsce i podwójne z??oto na Mi─?dzynarodowym festiwalu "Top art festiwalu " w Pary??u
- 1 miejsce i podwójne z??oto na Mi─?dzynarodowym festiwalu "Intershow" w Polsce
- 1 miejsce na Mi─?dzynarodowym festiwalu "My XXI WIEK" w Bu??garii.
- 1 miejsce na Mi─?dzynarodowym festiwalu "Euroritm" w Rumunii oraz certyfikat za doskona??y warsztat wokalny.
 
  
  

Bartek Peszuk - Biala Podlaska. Laureat g??ownej nagrody Festiwalu Piosenki Zaczarowanej Anny Dymnej Krakow 2017

 Bartek to genialnie uzdolniony, elokwentny pe??en osobistego uroku 13 -latek. Ch??opiec choruje na wrodzon─? wad─? wzroku, aby widzie─? musi chodzi─? w specjalnych soczewkach. To jednak ??aden sposób nie utrudnia mu w funkcjonowaniu i realizowaniu swojej pasji, jaka jest muzyka. Od d 5 lat uczy si─? ??piewu w Bialskim Centrum Kultury w Bia??ej pod okiem instruktora Ireneusza Parafiniuka. Od 4 lat gra na pianinie. Jego najwa??niejsze osi─?gni─?cia artystyczne:
- I Miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zaczarowanej Anny Dymnej
- I miejsce i II Miejsca w Englisch Song Countest
- I miejsce XVII Impresjach Muzycznych
- II miejsce XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci─?cej i M??odzie??owe Bia??e
 
 
 
 
 
 
 

Zespó?? wokalny ASMki - Warszawa. Finali??ci Krajowych Eliminacji Konkursu Eurowizji dla dzieci.

 Zespó??  dzia??a przy Studiu Wokalnym Autorskiej Szko??y Musicalowej Macieja Paw??owskiego w Warszawie. Do najwi─?kszych sukcesów grupy nale??y zaliczy─?: Z??oty Aplauz na Mi─?dzynarodowym Festiwalu Piosenki i Ta??ca w Koninie, Srebrna Muszelka na Mi─?dzynarodowym Festiwalu w Suwa??kach, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcoj─?zycznej i wiele innych. Zespó?? tworz─? trzy niezwykle utalentowane dziewczyny: Anna Kugel, Natalia Pawlikowska i Amelia Zdu??czyk. M??ode wokalistki regularnie udzielaj─? si─?  w du??ych  przedsi─?wzi─?ciach telewizyjnych, mi─?dzy innymi: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Kol─?dowanie z TV POLSAT", "Kabaret Na ??ywo", "??wiat Si─?  kr─?ci".
W 2016 roku zespó?? znalaz?? si─? w gronie finalistów Krajowych Eliminacji Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci z autorsk─? piosenk─? pt. „Do ko??ca ??wiata”.
 
 
 

Kasper Zborowski- Weychman. Warszawa

Pedagog, wokalista, prezenter radiowy i telewizyjny.  Moderowa?? mi─?dzy innymi kultowy program telewizyjny dla m??odzie??y  ”5-10-15”. W latach 2002-2007 zwi─?zany z Telewizj─? Polsk─? (TVP1, TVPinfo), od 2007 roku aktor Teatru Muzycznego ROMA (Upiór w Operze, Les Miserables). Laureat wielu festiwali piosenki w Polsce i za granic─?. Od 2012 roku wyk??adowca Autorskiej Szko??y Musicalowej Macieja Paw??owskiego w Warszawie. Aktywny instruktor wokalny, wspó??za??o??yciel Studia Wokalnego ASM w Warszawie. Pisze i aran??uje piosenki. Od kilku lat równie?? fotograf, (w 2014 roku mia??a miejsce premiera pierwszej autorskiej wystawy fotografii pt. "Kobiety).
 
 
 
 
 
 

Laureaci Mi─?dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego -"Schloss an der Pram" 2017

Annika Elsässer i Nicole Ostmann - Nürnberg
Laureatki Pierwszej Nagrody  niemieckiego konkursu - "Jugend musiziert" a tak??e laureatki Mi─?dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego "Schloss Zell an der Pram" 2017. 
 
 
 

Zespó?? Ta??ca Ludowego „Neptun” - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gda??sku

 Powsta?? z mi??o??ci do ta??ca, z potrzeby serca w 1984 roku. Przez 33 lata serce zostawi??o w Zespole ponad 500 muzyków, tancerzy i studentów. Uczestnictwo w tak wielkim przedsi─?wzi─?ciu, jakim jest piel─?gnowanie tradycji narodowych poprzez dzia??alno??─? w Zespole by??o i jest motywowane ch─?ci─? reprezentowania Miasta Gda??ska, Regionu Pomorskiego, a przede wszystkim Polski w ró??nego rodzaju festiwalach, koncertach i spotkaniach promuj─?cych nasz kraj. Cz??onkowie ZTL „Neptun” 22 razy wyje??d??ali za granic─?, 15 wyjazdów po??─?czonych by??o z udzia??em w mi─?dzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Podczas koncertów Zespó?? stara si─? tak prezentowa─? ta??ce narodowe i regionalne, aby ukaza─? przebogaty charakter polskiej kultury. Jest to szczególnie istotne podczas festiwali zagranicznych, gdzie najcz─???ciej jest on jedynym zespo??em reprezentuj─?cym Polsk─?. Tak by??o mi─?dzy innymi w Hiszpanii, w Ja??cie na Krymie, na Cyprze czy w Portugalii, gdzie polska tradycja taneczna jest niemal nieznana. Ukazanie kultury polskiej, wyra??onej w ta??cu, muzyce i ??piewie daje ogólny pogl─?d mieszka??com innych krajów na temperament, charakter i ??ywio??owo??─? Polaków. Kadr─? Zespo??u stanowi─? mgr Halina Król – akompaniator, mgr Józef Stachnik – kierownik muzyczny oraz dr Dorota Dancewicz-Nosko – kierownik artystyczny Zespo??u, wyk??adowca, specjalistka w zakresie folkloru kaszubskiego.
 
 

Wiktoria Palasz - Choszczno

 Laureatka wielu polskich i mi─?dzynarodowych konkursów piosenki. Obecnie uczennica
Szko??y Muzycznej II stopnia w Szczecinie, specjalno??─? wokal jazzowy. Jej osi─?gni─?cia z
ostatniego roku: laureatka Festiwalu piosenki m??odzie??owej w Szczecinie, Festiwalu Piosenki
angloj─?zycznej - Eye i festiwalu "Fuma", Festiwalu piosenki Greckiej i Cyga??skiej, Festiwalu
Piosenki ??o??nierskiej i wielu innych.
 
 
 
 

 

 

Karina Wolanin - Monachium

Karina od 11 lat mieszka wraz z rodzicami w Monachium. Obecnie ucz─?szcza do VI klasy niemieckiego gimnazjum i do VI klasy Szko??y Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP.
Spo??eczno??ci polonijnej da??a si─? pozna─? jako tancerka i wokalistka a tak??e, jako b??yskotliwa moderatorka zespo??u Polonia. Wraz ze swoim zespo??em bra??a udzia?? w licznych wyst─?pach na terenie Niemiec i Polski, mi─?dzy innymi w koncertach w monachijskim Ratuszu i na Marienplatz, w Konsulacie Generalnym a tak??e na festiwalach w Warszawie i Hanowerze,
 
 
 
 
 

Dzieci─?ca grupa wokalna Ma??e Beciaki - Suwa??ki

 Studio Piosenki „Beciaki” ??piewa ju?? prawie 20 lat. Szerokiej publiczno??ci znani s─? z programów telewizyjnych: „Szansa na sukces” (wielokrotnie), „Talent za Talent”, „X-Factor”, „Must be The Music”, „5-10-15” i innych, gdzie m??odzi wokali??ci zawsze podkre??laj─? swoje suwalskie korzenie. Soli??ci i absolwenci studia kontynuuj─? drog─? w swoim doros??ym ??yciu, m.in.: Emilia Tarasiewicz w USA, Adrian Pietraszewski w Warszawie, Kasper Zborowski-Weychman w Teatrze Muzycznym „Roma” i Michalina ?üabacz wokalistka, aktorka znana z g??ównej roli w filmie "Wo??y??". Za??o??ycielem  Kierownikiem Studia "Beciaki" jest wybitny pedagog, kompozytor i instruktor wokalny - Marek Zborowski Weychman.
"Ma??e Beciaki" tworzy troje dzieci w wieku ok. 9 lat: Sebastian Walento, Maja Kaleka (Ka??─?ka) i Julia Bigielis. Utalentowane dzieci maj─? na swym koncie wiele sukcesów: I miejsce na festiwalu w Warszawie, I miejsce na Mi─?dzynarodowym Festiwalu "Muszelki Wigier" I Miejsce na Festiwalu w Gdyni i inne.
 
 

Katarzyna Dallak - Monachium

 Kasia ma 15 lat, obecnie mieszka w Monachium. Pochodzi ze stolicy polskiej piosenki – Opola. Interesuje j─? ??piew, taniec i literatura. Gdy mieszka??a w Opolu bra??a udzia?? w  szkolnych, wojewódzkich i radiowych konkursach piosenki. Wyst─?powa??a równie?? na wielu festynach. W ostatnim czasie solistka monachijskiego zespo??u "Polonia".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Harcerski Zespó?? Pie??ni i Ta??ca GRZE?? - Pu??awy

 
Harcerski Zespó?? Pie??ni i Ta??ca „Grze??” z wielkim powodzeniem prowadzi swoj─? dzia??alno??─? od 1984 roku. W tym okresie otrzyma?? wiele nagród na krajowych i mi─?dzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Ta??czy?? w 32 krajach, na 3 kontynentach. Siedzib─? zespo??u jest Szko??a Podstawowa nr 11 w Pu??awach, a cz??onkami zespo??u s─? dzieci i  m??odzie?? w wieku od 7 do 20 lat. M??odym wykonawcom przygrywa do ta??ca 10 osobowa  kapela. Zespó?? "Grze??" ma w swoim repertuarze polskie ta??ce narodowe (polonez, kujawiak, oberek, mazur, krakowiak ) oraz ta??ce z ró??nych regionów Polski (wi─?zanka ta??ców ??l─?skich, wielkopolskich, kaszubskich, rzeszowskich, góralskich i lubelskich). Za??o??ycielem, choreografem i kierownikiem artystycznym zespo??u jest wybitny znawca polskiego folkloru Pan Krzysztof Hawryluk Kierownikiem. Kierownikiem kapeli jest Pan Tadeusz Salamandra. Liczne osi─?gni─?cia i sukcesy sytuuj─? Harcerski Zespó?? Pie??ni i Ta??ca „Grze??” z Pu??aw w czo??ówce artystycznej amatorskich zespo??ów folklorystycznych w Polsce.
 

Zespó?? taneczny ROLL DANCE z Kostrzyna 

 Zespó?? "Roll Dance" jest laureatem licznych nagród i wyró??nie??. Ostatnie z nich to Wicemistrzostwo ??wiata World Artistic Dance Federation 2014 oraz Puchary Polski w kategorii Jazz Dance i Show Dance zdobyte w 2016 roku.