Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

Gość specjalny Barbara Kolago

IMG_6702[1]

DSC_2008 

Gość specjalny Marek Michalak

 Rzecznik Praw Dziecka

DSC_1996

DSC_2119

Gość specjalny prof. Władysław Bartoszewski

IMG_0051 

Gość specjalny Rolf Zuckowski

Festival 2008.11

DSC_1996

DSC_1431

 

Gość specjalny Peter Maffay


 

Gość specjalny Agnieszka Hekiert 


 

Gość specjalny Thomas Godoj

 

 

Festival 2008.11

Festival 2008.11

DSC_1431

DSC_1996

Gość specjalny Peter Maffay

Kuznia 2009.BZ.19
Kuznia 2009.BZ.23

Kuznia 2009.BZ 25

 

 

 

Międzynarodowy Order Uśmiechu dla Petera Maffaya

Mię­dzy­na­ro­dowy Order Uśmiechu dla Pe­tera Maffaya.

Kuznia 2009.BZ.19

Order Uśmiechu jest je­dynym na świecie od­zna­cze­niem nada­wanym do­ro­słym przez dzieci. Ka­wa­le­rami Or­deru mogą zo­stać osoby, które wy­róż­niają się dzia­łal­no­ścią słu­żącą wy­cho­waniu dzieci, oka­zy­wa­niem im przy­jaźni i nie­sie­niem im po­mocy. Od­zna­czenie dla Pe­tera Maf­faya zo­stało przy­znane na wniosek nie­miec­kich dzieci przez Mię­dzy­na­ro­dową Ka­pi­tułę Or­deru Uśmiechu w Warszawie.

Uro­czy­stość wrę­czenia Or­deru od­bę­dzie się w 22 li­sto­pada pod­czas kon­certu ga­lo­wego XIV. Polsko-​Niemieckiego Fe­sti­walu Kul­tury Mło­dzie­żowej — „Razem we Wspólnej Eu­ropie 2009 ( II Cześć — Kuźnia Ta­lentów Mo­na­chium 2009, Anton – Fin­gerle – Bil­dung­szen­trum, Schlier­se­estr. 47 )

Ce­re­monii to­wa­rzy­szyć będą wy­stępy dzieci i mło­dzieży z mo­na­chij­skiego ze­społu ar­ty­stycz­nego „Po­lonia” oraz 10-​letniej Marty Ga­dziny z Ha­no­weru — lau­re­atki pol­skich i nie­miec­kich kon­kursów skrzyp­co­wych. W pre­zencie dla ar­tysty po­lo­nijne dzieci za­pre­zen­tują krótki pro­gram, na który złożą się jego pio­senki wy­ko­nane w ję­zyku pol­skim i nie­mieckim takie jak np. Ta­ba­luga. W kon­cercie „Kuźnia Ta­lentów” wezmą także udział uta­len­to­wani ar­tyści z Polski i z Nie­miec, lau­reaci pre­sti­żo­wych kon­kursów i fe­sti­wali. Go­ściem spe­cjalnym bę­dzie Pa­trycja Kacz­marska — córka ”Barda So­li­dar­ności” i wielu in­nych.
Or­ga­ni­za­torem pro­jektu jest Pol­skie Nie­mieckie Sto­wa­rzy­szenie Kul­tury Po­lonia e.V. w Mo­na­chium.
Pro­jekt i kie­row­nictwo ar­ty­styczne: dr Elż­bieta Zawadzka