Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

 

Pro­jekt re­ali­zo­wany dzięki wsparciu Peł­no­moc­nika Rządu Fe­de­ral­nego ds. Kul­tury i Me­diów, na pod­stawie uchwały nie­miec­kiego Bun­de­stagu a także: Fun­dacji Współ­pracy Polsko-​Niemieckiej, Sto­wa­rzy­szenia Wspól­nota Polska, Se­natu RP i Kan­ce­larii Kraju Związ­ko­wego Bawarii.

wsparcie-loga

 

LORA924_3teilig_4c