Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

O festivalu

Fe­stiwal Kul­tury Dzie­cięcej i Mło­dzie­żowej Razem we Wspólnej Eu­ropie od­bywa się każ­dego roku je­sienią na te­renie Mo­na­chium.
Za­pro­szenie do udziału w tej im­prezie ma cha­rakter wy­róż­nienia dla ze­społów dzie­cię­cych i so­li­stów po­sia­da­ją­cych szcze­gólne osią­gnięcia ar­ty­styczne.
Kon­certy fe­sti­wa­lowe nie mają cha­rak­teru konkursowego.

Cele fe­sti­walu:

  • Stwa­rzanie wa­runków do na­wią­zania współ­pracy po­między ze­spo­łami z róż­nych krajów Eu­ropy a w szcze­gól­ności z Polski i z Niemiec.
  • Kon­fron­tacja do­robku ar­ty­stycz­nego ze­społów dzie­cię­cych i so­li­stów w ka­te­go­riach: ta­necznej, wo­kalnej, mu­zycznej i ma­łych form teatralnych.
  • Wspie­ranie dzie­cię­cego ruchu kulturalnego.
  • Pro­mocja uta­len­to­wanej pol­skiej mło­dzieży na te­renie Niemiec.