Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

O festivalu

Fe­stiwal Kul­tury Dzie­ciÄ?cej i M??o­dzie­??owej Razem we Wspólnej Eu­ropie od­bywa siÄ? ka??­dego roku je­sieniÄ? na te­renie Mo­na­chium.
Za­pro­szenie do udzia??u w tej im­prezie ma cha­rakter wy­ró??­nienia dla ze­spo??ów dzie­ciÄ?­cych i so­li­stów po­sia­da­jÄ?­cych szcze­gólne osiÄ?­gniÄ?cia ar­ty­styczne.
Kon­certy fe­sti­wa­lowe nie majÄ? cha­rak­teru konkursowego.

Cele fe­sti­walu:

  • Stwa­rzanie wa­runków do na­wiÄ?­zania wspó??­pracy po­miÄ?dzy ze­spo­??ami z ró??­nych krajów Eu­ropy a w szcze­gól­no??ci z Polski i z Niemiec.
  • Kon­fron­tacja do­robku ar­ty­stycz­nego ze­spo??ów dzie­ciÄ?­cych i so­li­stów w ka­te­go­riach: ta­necznej, wo­kalnej, mu­zycznej i ma­??ych form teatralnych.
  • Wspie­ranie dzie­ciÄ?­cego ruchu kulturalnego.
  • Pro­mocja uta­len­to­wanej pol­skiej m??o­dzie??y na te­renie Niemiec.