Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

Organizatorzy

Polsko-​Niemieckie To­wa­rzy­stwo Folk­lo­ry­styczne PO­LONIA — Mo­na­chium
Kie­row­nictwo ar­ty­styczne i or­ga­ni­zacja fe­sti­walu — dr Elż­bieta Zawadzka

 
Po­niżej cy­tu­jemy list za­adre­so­wany do or­ga­ni­za­torki Fe­sti­walu Kul­tury Dzie­cięcej
dr Elż­biety Za­wadz­kiej
 

Sza­nowna Pani

Pragnę po­in­for­mować, iż Mię­dzy­na­ro­dowa Ka­pi­tuła Or­deru Uśmiechu, pod­czas po­sie­dzenia, które od­było się w War­szawie, w dniu 11 marca b.r., ogło­siła listę Ka­wa­lerów Or­deru Uśmiechu na pierwsze pół­rocze 2004 roku.

Po ocenie otrzy­ma­nych od dzieci wnio­sków i re­ko­men­dacji, Ka­pi­tuła po­sta­no­wiła przy­znać Pani to je­dyne na świecie od­zna­czenie nada­wane do­ro­słym przez dzieci za oka­zy­wane im serce, przy­jaźń, do­broć i cierpliwość.

W imieniu całej Ka­pi­tuły ser­decznie gra­tu­luję przy­jęcia do grona Ka­wa­lerów Or­deru Uśmiechu i życzę jak naj­dłuż­szej ofiarnej służby na rzecz dzieci.”

 

 

Kon­sul­tacje repertuarowe:
  • Bar­bara Ko­lago — muzyk, kom­po­zytor, członek jury pre­sti­żo­wych fe­sti­wali pio­senki, re­daktor pro­gramów dzie­cię­cych w TVP Polonia.
  • Ry­szard Ziół­kowski — muzyk, dy­rektor Stu­dium Wo­kalno — Ak­tor­skiego przy Te­atrze Mu­zycznym w Gdyni
  • Le­szek Zadlo — muzyk, wy­kła­dowca Kon­ser­wa­to­rium Mu­zycz­nego w Mo­na­chium i Würz­burgu, prze­wod­ni­czacy Sto­wa­rzy­szenia na rzecz Po­ro­zu­mienia Nie­miecko — Polskiego

 

Zespół Polonia

Ulotka.2010.1.Polonia

Ulotka.2010.Polonia.2

Polonia.5.2

Polonia1.2

Polonia1.2009

Polonia3.2008

Polonia3