Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

Organizatorzy

Polsko-Ô??Niemieckie To­wa­rzy­stwo Folk­lo­ry­styczne PO­LONIA — Mo­na­chium
Kie­row­nictwo ar­ty­styczne i or­ga­ni­zacja fe­sti­walu — dr El??­bieta Zawadzka

 
Po­ni??ej cy­tu­jemy list za­adre­so­wany do or­ga­ni­za­torki Fe­sti­walu Kul­tury Dzie­ci─?cej
dr El??­biety Za­wadz­kiej
 

Sza­nowna Pani

Pragn─? po­in­for­mowa─?, i?? Mi─?­dzy­na­ro­dowa Ka­pi­tu??a Or­deru U??miechu, pod­czas po­sie­dzenia, które od­by??o si─? w War­szawie, w dniu 11 marca b.r., og??o­si??a list─? Ka­wa­lerów Or­deru U??miechu na pierwsze pó??­rocze 2004 roku.

Po ocenie otrzy­ma­nych od dzieci wnio­sków i re­ko­men­dacji, Ka­pi­tu??a po­sta­no­wi??a przy­zna─? Pani to je­dyne na ??wiecie od­zna­czenie nada­wane do­ro­s??ym przez dzieci za oka­zy­wane im serce, przy­ja????, do­bro─? i cierpliwo??─?.

W imieniu ca??ej Ka­pi­tu??y ser­decznie gra­tu­luj─? przy­j─?cia do grona Ka­wa­lerów Or­deru U??miechu i ??ycz─? jak naj­d??u??­szej ofiarnej s??u??by na rzecz dzieci.”

 

 

Kon­sul­tacje repertuarowe:
  • Bar­bara Ko­lago — muzyk, kom­po­zytor, cz??onek jury pre­sti­??o­wych fe­sti­wali pio­senki, re­daktor pro­gramów dzie­ci─?­cych w TVP Polonia.
  • Ry­szard Zió??­kowski — muzyk, dy­rektor Stu­dium Wo­kalno — Ak­tor­skiego przy Te­atrze Mu­zycznym w Gdyni
  • Le­szek Zadlo — muzyk, wy­k??a­dowca Kon­ser­wa­to­rium Mu­zycz­nego w Mo­na­chium i Würz­burgu, prze­wod­ni­czacy Sto­wa­rzy­szenia na rzecz Po­ro­zu­mienia Nie­miecko — Polskiego

 

Zespó?? Polonia

Ulotka.2010.1.Polonia

Ulotka.2010.Polonia.2

Polonia.5.2

Polonia1.2

Polonia1.2009

Polonia3.2008

Polonia3